Verkoopsvoorwaarden (scholen)

 1. Toepassing van de algemene voorwaarden

De overeenkomsten tussen partijen worden volledig en uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden die met de klant zijn overeengekomen, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in elk document van de klant.

 1. Schooltarieven

Pairi Daiza biedt voordelige voorwaarden voor scholen die hun bezoek minstens 10 werkdagen van tevoren reserveren. Onder een school verstaat Pairi Daiza een schoolstructuur met kinderen onder begeleiding van leraren die het park uitsluitend doordeweeks bezoeken en tijdens de schoolperiode van 28 augustus 2023 tot en met 5 juli 2024 en van 26 augustus 2024 tot en met 4 juli 2025 (uitgezonderd feestdagen en brugdagen). Om in aanmerking te komen voor de “schooltarieven” moet de instelling schriftelijk ten minste 10 werkdagen voor het bezoek hebben gereserveerd. Alle leden van de schoolgroep moeten zich samen presenteren op de ontmoetingsplaatsen en tijden vermeld op de reserveringsbevestiging en in onze e-mailcommunicatie.

 1. Schoolreserveringen

3.1. Hoe te reserveren?

Pairi Daiza accepteert alleen reserveringen die ten minste 10 werkdagen voor de bezoekdatum zijn gemaakt, online of per e-mail met behulp van het reserveringsformulier. De schoolgroep wordt gevraagd per schoolgroep en per bezoekdag één formulier te gebruiken. Dit formulier is beschikbaar op onze website (www.pairidaiza.eu).

3.2. Bevestiging van de reservering

De reservering is definitief zodra deze schriftelijk door Pairi Daiza is bevestigd. Op de dag van het bezoek meldt de verantwoordelijke van de schoolgroep zich bij de informatiebalie met deze bevestiging. We vragen elke instelling die dit document niet een week voor het bezoek heeft ontvangen, contact op te nemen met de afdeling Reserveringen (+32 68 250.833).

3.3. Niet-gereserveerd bezoek

Elke schoolgroep die geen reservering heeft gemaakt en zich meldt bij de informatiebalie, krijgt het schooltarief exclusief gratis toegang.

 1. Reservering alleen van toegangstickets
 • Op de dag van het bezoek meldt de verantwoordelijke van de schoolgroep zich bij de informatiebalie met zijn bevestigingsdocument. Voor de betaling regelt hij het saldo:
 • Of op de dag zelf
 • Of op factuur na het bezoek. Als u voor deze betalingswijze kiest, wordt een officiële bestelbon per e-mail en aan de kassa gevraagd op de dag van uw bezoek. Dit document moet een briefhoofd, het totale bedrag van het bezoek, een stempel en een handtekening bevatten.

 

De verantwoordelijke van de schoolgroep ontvangt dan zijn tickets en alle benodigde informatie voor het bezoek. Daarna begeleidt hij de schoolgroep naar de controle.

 1. Reservering van maaltijden

Maaltijdreserveringen moeten minimaal 10 werkdagen voor de bezoekdatum bij Pairi Daiza binnen zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Eén keuze van restaurant (Oasis of Orangerie) wordt geaccepteerd voor alle leden van de schoolgroep.

Pairi Daiza bevestigt de reservering schriftelijk en vermeldt het bedrag van de aanbetaling (50% van het totale reserveringsbedrag). Indien de aanbetaling niet binnen de in de bevestigingsbrief vermelde termijn is ontvangen, behoudt Pairi Daiza zich het recht voor de reservering te annuleren. Zodra de aanbetaling is ontvangen, wordt de reservering als definitief beschouwd.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen garanderen, moet Pairi Daiza het exacte aantal maaltijden per e-mail uiterlijk 3 werkdagen voor de bezoekdatum ontvangen.

 1. Reservering van een educatieve activiteit

Reserveringen voor educatieve activiteiten moeten minstens 10 werkdagen voor de bezoekdatum bij Pairi Daiza binnen zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Pairi Daiza bevestigt de reservering schriftelijk en vermeldt het bedrag van de aanbetaling (50% van het totale reserveringsbedrag). Indien de aanbetaling niet binnen de in de bevestigingsbrief vermelde termijn is ontvangen, behoudt Pairi Daiza zich het recht voor de reservering te annuleren. Zodra de aanbetaling is ontvangen, wordt de reservering als definitief beschouwd.

Tijdens een educatieve activiteit begeleidt een gids maximaal 20 leerlingen. De tijden vermeld in het bevestigingsdocument zijn indicatief. Ze worden op de dag van het bezoek bevestigd wanneer de schoolgroep langs de informatiebalie komt. Bij vertraging van de schoolgroep wacht de gids maximaal 15 minuten. De duur van het bezoek wordt niet verlengd.

 1. Reservering van groene klassen

Reserveringen voor educatieve activiteiten moeten minstens 10 werkdagen voor de bezoekdatum bij Pairi Daiza binnen zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Pairi Daiza bevestigt de reservering schriftelijk en vermeldt het bedrag van de aanbetaling (50% van het totale reserveringsbedrag). Indien de aanbetaling niet binnen de in de bevestigingsbrief vermelde termijn is ontvangen, behoudt Pairi Daiza zich het recht voor de reservering te annuleren. Zodra de aanbetaling is ontvangen, wordt de reservering als definitief beschouwd.

Voor het algemeen onderwijs is een minimum van 10 kinderen vereist voor de organisatie van een groene klas. Voor het speciaal onderwijs is een minimum van 6 kinderen vereist voor de organisatie van een groene klas. Voor de instellingen

 1. De schoolgroep is minder talrijk dan voorzien

Als op de dag van het bezoek het werkelijke aantal deelnemers lager is dan het gereserveerde of bevestigde aantal, gelden de volgende voorwaarden:

8.1. Betaling van maaltijden

 

Pairi Daiza accepteert een afwijking van maximaal 3 maaltijden ten opzichte van het bevestigde aantal maaltijden. De niet-geconsumeerde maaltijden boven de 3 moeten volledig worden betaald. Ter herinnering, het aantal gereserveerde maaltijden moet schriftelijk worden doorgegeven uiterlijk 3 werkdagen voor de bezoekdatum.

8.2. Terugbetaling van vooraf betaalde niet-geconsumeerde maaltijden

Het verschil tussen de vóór het bezoek betaalde aanbetaling en het resterende saldo wordt ’s ochtends op de dag van het bezoek verrekend.

8.3 Betaling van groene klassen

Het aantal leerlingen moet per e-mail uiterlijk 3 werkdagen voor de bezoekdatum worden bevestigd. Op de dag van het bezoek accepteert Pairi Daiza nog een afwijking van maximaal 3 leerlingen minder dan het bevestigde aantal, met inachtneming van het minimum van 10 betalende leerlingen (of 6 leerlingen voor speciaal onderwijs). De afwezige leerlingen boven de 3 moeten hun groene klas volledig betalen.

8.4 Terugbetaling van niet-aanwezige leerlingen in groene klassen die vooraf zijn betaald

Het verschil tussen de vóór het bezoek betaalde aanbetaling en het resterende saldo wordt ’s ochtends op de dag van het bezoek verrekend.

In het geval van een meerdaagse groene klas wordt er geen terugbetaling gedaan als kinderen de volgende dagen afwezig zijn.

 1. De schoolgroep is talrijker dan voorzien

Als op de dag van het bezoek het werkelijke aantal deelnemers hoger is dan het gereserveerde aantal, betaalt de verantwoordelijke van de schoolgroep de extra toegangstickets en/of maaltijden bij de informatiebalie tegen het schooltarief en ontvangt hij het aantal toegangstickets en/of maaltijdtickets overeenkomstig.

Voor de maaltijden zal Pairi Daiza binnen haar mogelijkheden alles in het werk stellen om de extra deelnemers in de beste omstandigheden te ontvangen, zonder het aantal beschikbare plaatsen en het gekozen menu te garanderen.

 1. Annuleringen

Annuleringen moeten ten minste 3 werkdagen voor de bezoekdatum bij Pairi Daiza binnen zijn. Ze moeten uitsluitend per e-mail worden ingediend.

Voor elke niet-geannuleerde reservering en als de schoolgroep niet verschijnt op de aangekondigde bezoekdag, worden de maaltijden, animaties, activiteiten en/of groene klassen volledig gefactureerd, vermeerderd met een bedrag van €30 ter dekking van administratieve kosten.

10.1. Annulering na betaling van aanbetalingen

De aanbetalingen voor maaltijden, animaties, activiteiten en/of groene klassen kunnen worden terugbetaald volgens de volgende percentages:

Meer dan 20 werkdagen voor de bezoekdatum: 100%.

Tussen 19 werkdagen en 3 werkdagen voor de bezoekdatum: 50%.

Vanaf 3 werkdagen voor de bezoekdatum: 0%.

 1. Wijzigingen en annulering door de verkoper – overmacht

 

Wanneer, vóór de bezoekdatum, de uitvoering van een van de essentiële prestaties van het bezoek (toegang tot het park, educatieve activiteiten, catering, activiteit) onmogelijk wordt gemaakt door een externe gebeurtenis die Pairi Daiza zich oplegt, behalve in geval van overmacht, zal Pairi Daiza de schoolgroep zo snel mogelijk op de hoogte brengen en een wijziging van de reservering per e-mail voorstellen.

De schoolgroep heeft dan de mogelijkheid:

Om de reservering zonder boete of kosten te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen door een e-mail te sturen naar Pairi Daiza binnen twintig dagen na de oorspronkelijke bezoekdatum; of

De door Pairi Daiza voorgestelde wijziging te accepteren.

De schoolgroep laat Pairi Daiza zo snel mogelijk per e-mail weten wat hun keuze is.

Wanneer tijdens het bezoek een van de essentiële prestaties niet kan worden uitgevoerd door Pairi Daiza om een andere reden dan overmacht, biedt Pairi Daiza de schoolgroep, indien mogelijk, een soortgelijke prestatie aan op dezelfde datum of op een latere datum ter vervanging van de niet-uitgevoerde prestatie.

Beperking van de niet-essentiële diensten en prestaties van Pairi Daiza vanwege slecht weer, vegetatieve of zoölogische omstandigheden, werkzaamheden of overmacht geeft geen recht op terugbetaling of verplaatsing van de prestatie voor de schoolgroep.

In geval van overmacht die Pairi Daiza verhindert een deel of al haar contractuele verplichtingen na te komen, worden de verplichtingen van Pairi Daiza automatisch opgeschort en kan het Park niet aansprakelijk worden gesteld jegens de schoolgroep in geval van niet-uitvoering. Wanneer een dergelijke onvoorziene en onoverkomelijke externe gebeurtenis zich voordoet, biedt het Park de schoolgroep een tegoedbon aan ter waarde van het oorspronkelijk gereserveerde bezoek, die kan worden ingewisseld op een latere datum, afhankelijk van de beschikbaarheid. Situaties die worden beschouwd als overmacht zijn algemene of specifieke stakingen of sociale acties bij Pairi Daiza, medische, sanitaire, veiligheids- of weersomstandigheden die een risico vormen voor de activiteit van Pairi Daiza of haar klanten, of elke openbare verplichting tot sluiting of beperking van de activiteit van Pairi Daiza om welke reden dan ook.

 1. Betalingsvoorwaarden

12.1. Betaling van bedragen (toegangstickets, maaltijden, aanbetalingen)

Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt:

Voor België, op de bankrekening

BELFIUS IBAN: BE28 0682 3698 0020

BIC: GKCCBEBB

Voor Frankrijk, op de bankrekening

BNP Paribas Nord de France

IBAN FR76 3000 4023 2300 0111 5598 778

SWIFT: BNPAFRPP

Op de rekening van Pairi Daiza s.a. met vermelding van de naam van de schoolgroep, de bezoekdatum en het reserveringsnummer.

 

12.2. Betaling ter plaatse

De verantwoordelijke van de schoolgroep betaalt het dossier aan de informatiebalie. Geaccepteerde betaalmethoden bij Pairi Daiza zijn:

Contant (we vragen u grote coupures te gebruiken)

Met bankkaarten (Bancontact, Mistercash) en creditcards (Visa, MasterCard).

Er wordt slechts één betaling voor de hele schoolgroep geaccepteerd.

Scholen worden verzocht het geld van de klassen te verzamelen alvorens naar de kassa te gaan.

Voor betalingen op factuur moet de verantwoordelijke van de schoolgroep zich melden met het originele, correct ingevulde en ondertekende bestelbon; een kopie hiervan moet uiterlijk 2 werkdagen voor het bezoek per e-mail worden verzonden.

12.3. Factuur aanvragen

Schoolgroepen die een betaalde factuur willen ontvangen, moeten dit aangeven op het reserveringsformulier. De verantwoordelijke van de schoolgroep moet dit uiterlijk bij de informatiebalie melden vóór de registratie van de prestaties door de kassier. De betaalde factuur wordt per e-mail of post verzonden.

12.4. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar op ons hoofdkantoor. Onverminderd enige andere schadevergoeding, leidt elk onbetaald bedrag op de vervaldag automatisch en zonder dat een aanmaning nodig is tot een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van €40 als schadevergoeding overeenkomstig artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, evenals een nalatigheidsrente van 1% per maand.

 1. Terugbetaling van het ticket “Pedagogische voorbereiding”

Als u een verkennend bezoek aan Pairi Daiza wilt brengen, meld u dan bij de informatiebalie op de dag van uw bezoek en koop een toegangsticket “Pedagogische voorbereiding” (tegen het geldende individuele tarief). Op de dag van uw excursie met uw leerlingen dit schooljaar, krijgt u dit ticket terugbetaald op vertoon van dit ticket en een identiteitsbewijs.

Elk ticket dat niet bij de informatiebalie van Pairi Daiza is gekocht en niet het opschrift “pedagogisch ticket” draagt, wordt niet terugbetaald.

Member

Word Pairi Daiza Member

Vanaf 105 euro/jaar

Geniet 365 dagen lang van Pairi Daiza, de tuinen veranderen met de seizoenen en de activiteiten, met uitzondering van de enkele dagen dat het gesloten is in januari en februari. En profiteer van vele andere voordelen en kortingen!

Member worden