Reglement van Pairi Daiza

 • Pairi Daiza bevindt zich op privéterrein.
 • Voor de veiligheid van onze bezoekers en om ervoor te zorgen dat ze een geweldige dag beleven, wordt van hen gevraagd om nauwgezet alle bepalingen/regels in deze reglementen te respecteren.
 • Elke bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de regels van Pairi Daiza en moet zich daaraan houden.
 • Dit reglement is ook beschikbaar bij ons onthaal aan de ingang.
 • Deze regels zijn gebaseerd op beleefdheid, veiligheid, respect voor anderen en voor het milieu.
 • Alle gemotoriseerde voertuigen zijn verboden in de Tuin, met uitzondering van de voertuigen die toebehoren aan Pairi Daiza.
 • Men kan de parking slechts via de daartoe voorziene wegen binnenrijden. Men kan de parking enkel verlaten via de daartoe voorziene wegen. De snelheid is beperkt tot 20 km/u en voetgangers hebben absolute voorrang.
 • Er is personeel aanwezig om u te helpen uw voertuig op de juiste manier te parkeren. Gelieve hun instructies goed na te leven.
 • Elke plaats die op de parking van Pairi Daiza wordt ingenomen, moet betaald worden. Het uitreiken van parkeerkaarten gebeurt aan de verschillende kassa’s van de Tuin of aan de automaat onder het ingangsportaal. De parkeerkaarten worden dan bij het verlaten van de parking aan de daartoe voorziene zuil gebruikt.
 • Het is verboden om ‘s nachts een voertuig op de parking achter te laten. Mocht dat toch gebeuren, zal N.V. Pairi Daiza zich verplicht zien dit voertuig te verwijderen op kosten van de eigenaar van het voertuig. Indien het voertuig defect is, verzoeken wij u het onthaal daarvan op de hoogte te stellen.
 • Het is verboden te kamperen of een barbecue te houden op de terreinen van Pairi Daiza.
 • Sluit uw voertuig volledig en laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht achter. N.V. Pairi Daiza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of ongevallen met een voertuig op de parking.
 • Laat geen huisdieren achter in de wagen of de autocar.
 • De toegang tot de Tuin is enkel op de volgende manier mogelijk:
 • Tijdens de openingsperiode en -uren van Pairi Daiza.
 • Met een officieel en geldig toegangsdocument, dat via de normale weg werd verworven. Dit toegangsdocument wordt gecontroleerd en/of geannuleerd door het geschikte personeel. Vertrouw geen tickets die verkocht worden op andere websites dan die van Pairi Daiza. Het kan om oplichting gaan. Onze tickets mogen niet worden «doorverkocht».
 • Via de aldus aangeduide ingang.
 • Elke persoon die probeert de Tuin binnen te komen op een manier die afwijkt van het voorgaande, moet de prijs voor een volwassen toegangsticket betalen. Elke weigering tot medewerking wordt bestraft met het weigeren van de toegang tot Pairi Daiza voor het hele seizoen.
 • De personen die geweigerd werden tot de Tuin, mogen er niet in binnen.
 • Verkochte tickets worden niet teruggenomen of omgeruild. Na aankoop van het ticket gaat de koper daar zonder mogelijkheid tot verhaal mee akkoord. Verloren tickets worden niet vervangen.
 • De directie behoudt het recht om steeds de prijzen aan te passen (toegang, restaurants, enz.).
 • Indien de geldigheidslimiet van het ticket is overschreden, behoudt de directie het recht om de toegang tot de Tuin te weigeren zonder vergoeding voor die dag.
 • Pairi Daiza behoudt zich het recht voor om kleding, jassen en persoonlijke bezittingen van bezoekers visueel te inspecteren met behulp van speciale apparatuur bij het betreden van en/of in de Tuin. Bezoekers die niet meewerken aan deze inspectie kan de toegang worden geweigerd.
 • Houd er rekening mee dat de volgende zaken niet mee de Tuin in genomen mogen worden :
 • Illegale of gevaarlijke stoffen, alcoholische dranken, glazen flessen en gevaarlijke voorwerpen (met name wapens, ongeacht type en ongeacht of ze bedoeld zijn om mee aan te vallen of om zich te verdedigen) en elk voorwerp of speelgoed die lijken op wapens (inbegrepen laser en water pistolen) die de veiligheid van bezoekers in de Tuin in gevaar kunnen brengen.
 • Zaken die andere bezoekers kunnen storen (vuvuzela’s, luidsprekers, hoorns).
 • De uitschuifbare selfie stokken voor camera’s of mobiele telefoons.
 • Enige recreatieve voorwerpen als drones of elk ander op afstand bestuurbaar speelgoed
 • Zaken die naar onze mening schadelijk, storend of ongepast zijn
 • Dieren zijn niet toegelaten in de Tuin. Het is eveneens verboden te fietsen, te rolschaatsen, te skateboarden of zich met andere middelen te verplaatsen (met uitzondering van kinderwagens, bolderkarren en rolstoelen).
 • Bij problemen met een groep (vandalisme, ontucht, …) behoudt de directie het recht om de hele groep de toegang tot de Tuin te ontzeggen. Leerlingen blijven onder het toezicht van hun leerkrachten staan.
 • Alle kinderen onder de 18 jaar oud vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogd en deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.
 • Pairi Daiza is geen speelplein, de kinderen kunnen in de daartoe voorziene speelplaatsen terecht.
 • De directie van Pairi Daiza behoudt het recht om op eender welk moment het seizoensabonnement (lidkaart) terug te trekken indien daar een geldige reden voor bestaat.
 • De directie behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Tuin te beperken, bezoekers de toegang te weigeren of de Tuin te ontruimen naar aanleiding van een piek in het bezoekersaantal, uit veiligheidsoverwegingen of in het geval van overmacht.
 • Alle fietsen en bromfietsen zijn verboden in de Tuin, behalve die van Pairi Daiza.
 • Fietsen kunnen worden achtergelaten bij de ingang van de Tuin op de daarvoor bestemde plaats. Elke bezoeker is verplicht om zijn/haar fiets daar achter te laten en op slot te zetten.
 • Het is ook verboden om te fietsen, rolschaatsen, skateboarden, skeeleren of enig ander voertuig te gebruiken (behalve kinderwagens, kleine karren en rolstoelen).
 • S.A. Pairi Daiza N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of ongevallen met of door fietsen en bromfietsen die zich in de opslagruimte bevinden.
 • Karren kunnen worden gehuurd bij “Mobility Aid” tegen een prijs van € 6 per dag. Er wordt een borg van € 10 gevraagd.
 • Gratis rolstoelen zijn beschikbaar bij Mobility Aid, op voorafgaande reservering. Een identiteitskaart wordt gevraagd als borg.
 • In het kader van brandpreventie zijn kinderwagens (“buggy’s”) niet toegestaan in de gebouwen van het Aquarium, Mersus Emergo of de Crypte. Ze moeten worden achtergelaten op de aangewezen plaats. Laat er geen waardevolle spullen achter.
  S.A. Pairi Daiza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan rolstoelen, karren of kinderwagens die in de Tuin zijn achtergelaten.
 • Elk ander vervoermiddel is verboden zonder voorafgaande toestemming van Pairi Daiza.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in Pairi Daiza.
 • Het is verboden om voorwerpen achter te laten op het terrein van N.V. Pairi Daiza.
 • Verdachte voorwerpen die worden achtergelaten, worden door Pairi Daiza of de politie verwijderd.
 • N.V. Pairi Daiza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan voorwerpen die worden achtergelaten in de Tuin.
 • De bezoekers worden gevraagd om zich fatsoenlijk te kleden en aangepaste kledij te dragen in de Tuin. Men moet minstens een hemd of een T-shirt dragen, een bermuda, korte broek of jurk evenals schoenen.
 • We behouden ons verder het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken en op elk moment, bezoekers het dragen van bepaalde kostuums, make-up of het tonen van bepaalde tatoeages te verbieden, met name wanneer deze door kinderen en een gezinspubliek als beledigend, aanstootgevend of angstaanjagend kunnen worden beschouwd, en wanneer deze door Pairi Daiza als ongepast worden beschouwd of wanneer het zich voordoen of gekleed gaan als een gekostumeerd figuur de gang van zaken belemmert. Kleding die op de grond sleept is verboden. Deze regel geldt ook voor attributen die de veiligheid in gevaar brengen of gevaar kunnen opleveren in onze attracties (cape’s, stokken, enz.).
 • Uit veiligheidsoverwegingen is bezoekers het dragen van een masker of van kleding die het gelaat volkomen bedekt alleen toegestaan indien er sprake is van een medische noodzaak. Het dragen van kostumes en een masker is verboden voor bezoekers vanaf 12 jaar (behalve voor medische noodzaak). Indien het gedragen wordt door bezoekers van onder deze leeftijd, moet het masker altijd een vrij en breed gezichtsveld geven, en ervoor zorgen dat de ogen helemaal zichtbaar blijven. Bij niet-respecteren van de kledingvoorschriften kan de toegang tot het park worden geweigerd.
 • Voor speciale privé evenementen kunnen specifieke richtlijnen gelden. Deze zijn te vinden in het materiaal dat we voor deze evenementen publiceren.
 • Pairi Daiza behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren die gedrag vertonen dat een bedreiging vormt voor de veiligheid van andere bezoekers of henzelf, of voor de attracties en showlocaties.
 • In het belang van onze bezoekers en met het oog op de veiligheid is het verboden om: (deze lijst is niet exhaustief en kan aangevuld worden rekening houdend met de noodzaken van Pairi Daiza):
 • Te roken in de lokalen en de ruimtes waar het verbod geafficheerd is;
 • Zich aan de ingang van de Tuin of in de Tuin in staat van dronkenschap te bevinden (meer dan 0,5 mm pro mille);
 • In de Tuin luidruchtige muziekinstallaties mee te nemen;
 • Vuurwerk, messen en/of andere explosieve materialen mee te nemen in de Tuin of deze te verhandelen;
 • Drugs mee te nemen, te gebruiken of te verhandelen in de Tuin, zich in een staat van intoxicatie door drugs te bevinden of anderen aanzetten tot het gebruik ervan;
 • Drukwerken of andere te verspreiden of uit te hangen, peilingen uit te voeren zonder het voorafgaand akkoord van de directie van Pairi Daiza;
 • Voorwerpen te beschadigen of mee te nemen die de eigendom zijn van Pairi Daiza, het personeel of andere bezoekers van de Tuin;
 • Bezoekers en/of personeelsleden van Pairi Daiza hinderen door hen te verhinderen hun werk te doen;
 • Zich schuldig te maken aan vandalisme op eender welke manier, of aan bendevorming te doen op het terrein van Pairi Daiza.
 • Toespraken of lezingen te houden, propaganda te verspreiden, bijdragen te innen, collectes te organiseren of gratis te bedelen om voorwerpen, deze om te ruilen of te koop aan te bieden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Pairi Daiza;
 • Zich in de dienstlokalen of op de dienstwegen op te houden zelfs indien deze occasioneel niet gesloten zijn;
 • Elke bezoeker die het artikel (artikel 8) schendt, zal zonder enige discussie noch vergoeding uit de Tuin worden geweerd;
 • Personen aan wie de toegang tot de Tuin werd geweigerd, mogen niet meer binnen en kunnen in geen geval een schadevergoeding eisen.
 • Roken is niet toegestaan in de overdekte ruimtes van de Tuin. Pairi Daiza vraagt aan rokers, om het roken te beperken in de nabijheid van de vele assebakken verspreid over het park. 
 • Alle bezoekers moeten het park bij sluiting verlaten, anders zijn ze illegaal aanwezig. Het vertrek uit het park is definitief.
 • De bezoekers die op dezelfde dag nog willen terugkeren naar het park, moeten aan de controleur een stempel vragen.
 • Deze maakt een nieuwe toegang tot het park op dezelfde dag mogelijk.
 • De bezoekers zijn verplicht om zich te houden aan de instructies van elke plaats en roofdierenshow, evenals aan de ingangsmodaliteiten, de veiligheidsrichtlijnen en wat de praktische organisatie betreft. Er is geen discussie of verhaal mogelijk.
 • Het personeel dat door Pairi Daiza werd verantwoordelijk gesteld, is verantwoordelijk voor de desbetreffende plaats. De bezoekers moeten zich houden aan de instructies gegeven door de verantwoordelijke ter plaatse.
 • Bij regen of storm kunnen bepaalde plaatsen tijdelijk worden afgesloten en de roofdierenshows kunnen geannuleerd worden. Dat geldt ook bij technische interventies of onderhoud. De sluiting van een of meerdere plaatsen kan geen rechtvaardiging vormen voor een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het toegangsticket.
 • De aangestelde mag beslissen om de toegang tot een plaats te weigeren indien de bezoeker het reglement niet respecteert.
 • De bezoeker moet zich houden aan de wachttijd van elke plaats en geduldig zijn beurt afwachten.
 • De ingangen, uitgangen en nooduitgangen van de verschillende plaatsen mogen niet belemmerd worden door voorwerpen.
 • Elke bezoeker moet de plaats op het einde van de show/het parcours verlaten. Indien hij opnieuw deze plaats wil bezoeken, moet hij opnieuw aansluiten bij de wachtrij zoals hierboven aangegeven.
 • De wachtrijen worden beëindigd bij sluiting van de Tuin.
 • Elke spektakelzone heeft een maximale capaciteit die omwille van veiligheidsredenen niet overschreden mag worden.
 • Indien de maximale capaciteit overschreden dreigt te worden, heeft het personeel dat door Pairi Daiza werd aangesteld het recht om het te veel aan mensen te weigeren voor de show in kwestie zonder recht op vergoeding.
 • Elke bezoeker moet wachten tot het einde van de roofdierendemonstratie om de demonstratieruimte te verlaten.
 • Sluitingstijden en late openingstijden : Bepaalde shows, bezienswaardigheden of dierenverblijven en faciliteiten zijn niet het hele jaar geopend of kunnen tijdelijk worden gesloten op grond van weersomstandigheden, veiligheidsoverwegingen of werkzaamheden. Sluiting kan zonder aankondiging vooraf plaatsvinden.
 • Elke bezoeker aan de Tuin verbindt zich ertoe het milieu te respecteren tijdens zijn bezoek aan Pairi Daiza: alle afval wordt in de daartoe voorziene en zichtbare containers geplaatst.
 • Alleen de afgebakende wegen en paden mogen gevolgd worden. Respecteer de hekken, planten, bloemen en grasgebieden. Het is verboden te zwemmen in de vijvers, bekens of fonteinen en rivieren.
 • Er moet een zekere gedragslijn gevolgd worden met het oog op de bescherming en het welzijn van de dieren. Pairi Daiza behoudt het recht om bezoekers die dit artikel niet naleven de toegang te ontzeggen zonder enige vergoeding of discussie.
 • Het is verboden om eender wat te gooien naar de dieren of rond de dieren.
 • Voetballen en strandballen zijn verboden in de Tuin. De vogels kennen die kleuren, die «vliegende voorwerpen» niet. Ze kunnen haperen aan het rooster terwijl ze proberen te vluchten, ze kunnen gemakkelijk gewond raken of sterven.
 • Indien een jonge vogel verloren lijkt te zijn, is het het best om deze ter plaatse te laten zonder hem aan te raken en u te verwijderen. Meestal zijn de ouders niet ver weg en wachten ze op een rustiger moment om tussen te komen.
 • Het is verboden de dieren te voederen buiten de voedertijden en met voeding die niet werd overhandigd door een personeelslid, afgezien van de zones waar een voederautomaat staat.
 • Het is verboden om eieren van dieren mee te nemen, pluimen uit te trekken … deze feiten worden bestraft met een verwijdering van en weigering tot de Tuin.
 • In Oasis: De dieren niet aanraken, sommige kunnen bijten. Niet op de ramen kloppen om de rustmomenten te respecteren. Niet roken in de dierenzone van Oasis.
 • Op de eiland Madidi en Nosy Komba: Geen eten of voedsel toegankelijk bewaren in een tas of zakken. Op de kinderboerderij: De dieren niet in de armen nemen.
 • In het Aquarium: De handen niet over de ramen wrijven. Niet roken. Niet fotograferen met flits. Niets laten vallen of gooien in de open bassins.
 • In de Bakermat: De dieren niet aanraken, sommige kunnen bijten.
 • Er zijn heel wat toiletten in de Tuin die goed aangeduid staan. De bezoekers zijn verplicht daar bijtijds gebruik van te maken. Het is bovendien verboden om zijn behoefte te doen op een plaats die daarvoor niet is voorzien.
 • Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittingen. Verloren voorwerpen mogen altijd aan het onthaal bij de ingang van de Tuin worden afgegeven waar ze een maand lang beschikbaar blijven.
 • N.V. Pairi Daiza kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal van, schade aan of ongevallen met verloren voorwerpen
 • Verloren gelopen kinderen wachten op hun ouders aan de Receptie van de Tuin aan de ingang.
 • De verschillende plaatsen waar men kan eten of een verfrissing nemen evenals de prijs van deze consumpties worden perfect geafficheerd in elk verkooppunt. Over deze prijzen is geen discussie mogelijk.
 • Pairi Daiza dringt er bij bezoekers op aan dat zij een kasticket vragen voor de gebruikte maaltijden en dranken.
 • Verkochte maaltijden en/of dranken worden niet omgeruild of teruggenomen. Zodra een maaltijd en/of een drank gekocht is, neemt de koper zijn verantwoordelijkheid.
 • Het personeel van Pairi Daiza is verantwoordelijk voor het verkooppunt waarin het tewerkgesteld is. De bezoeker wordt verzocht om de instructies van het verantwoordelijke personeel van het verkooppunt op te volgen.
 • Elke persoon die zich schuldig maakt aan diefstal (of dat poogt) wordt automatisch uit de Tuin geweerd. Er is hierover geen discussie mogelijk en er kan geen vergoeding worden geëist door de daders.
 • Het assortiment van de verschillende shops evenals de verkoopprijs van de artikelen wordt duidelijk uitgehangen in elke shop. Wat deze prijzen betreft is er geen discussie mogelijk.
 • Pairi Daiza dringt er bij de bezoekers op aan dat zij een kasticket vragen voor de aankopen in de shops.
 • Gekochte artikelen worden niet teruggenomen of terugbetaald. Eens de goederen gekocht zijn, doet de koper afstand van alle discussie daaromtrent.
 • Het personeel van Pairi Daiza is verantwoordelijk voor de shop waarin het tewerkgesteld is. De bezoeker wordt verzocht om de instructies van het verantwoordelijke personeel van de shop op te volgen.
 • Elke persoon die zich schuldig maakt aan diefstal (of dat poogt) wordt automatisch uit de Tuin geweerd. Er is hierover geen discussie mogelijk en er kan geen vergoeding worden geëist door de daders.
 • Bij brand, ongeval, ontsnapte dieren, … moeten de instructies van de aangestelden van Pairi Daiza of de ordediensten stipt worden nageleefd.
 • Bij evacuatie is de toegang tot de geëvacueerde gebouwen niet mogelijk zonder het akkoord van een aangestelde van Pairi Daiza.
 • Een evacuatie van de Tuin rechtvaardigt geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het toegangsticket.
 • Controleer uw wisselgeld aan de kassa. Later zijn geen klachten meer mogelijk daaromtrent.
 • Wij aanvaarden enkel de EURO.
 • De andere betaalmiddelen zijn: Visa, creditkaarten, de internationale Franse Carte Bleue (via Visa), Bancontact/Mister Cash.
 • Briefjes van 200 en 500 Euro worden enkel aan het onthaal aanvaard.
 • Het afhalen van geld is beperkt tot 200 € en is enkel voor de bezoekers van de Tuin die verplicht een geldig en origineel toegangsticket moeten voorleggen. Het afhalen van geld is alleen mogelijk via Bancontact. Het is niet mogelijk geld af te halen met een creditkaart.
 • Alle foto’s die u zou nemen tijdens uw bezoek aan Pairi Daiza mogen enkel in familieverband gebruikt worden. Om het imago van Pairi Daiza, dat een privaat domein is te vrijwaren moet er vooraf een schriftelijke toestemming gevraagd en ontvangen worden aan Pari Daiza SA, dienst communicatie, Domaine de Cambron 1, 7940 Brugelette, indien u de foto’s voor commerciële of professionele doeleinden zou gebruiken.
 • Indien foto’s, genomen in Pairi Daiza, zonder toestemming gebruikt worden kunnen er juridische stappen volgen.
Member

Word Pairi Daiza Member

Vanaf 105 euro/jaar

Geniet 365 dagen lang van Pairi Daiza, de tuinen veranderen met de seizoenen en de activiteiten, met uitzondering van de enkele dagen dat het gesloten is in januari en februari. En profiteer van vele andere voordelen en kortingen!

Member worden