Algemene Verkoopsvoorwaarden

Tickets, abonnementen, Animal Adventure

De algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Pairi Daiza en de klant, met uitzondering van het algemeen reglement van Pairi Daiza.

Iedere wijziging, ieder verschil of elke aanvulling dient via een schriftelijke overeenkomst te gebeuren.

2.1 De prijzen van tickets/abonnementen worden vertoond op onze website alle taksen inbegrepen in euro.

De bijzondere voorwaarden (samenwerking met andere parken, families,.) zullen exclusief op de dag van het bezoek worden toegepast aan de kassa van Pairi Daiza. Alle gratis tickets uitzonderlijk aan de infobalie.

2.2 Elke klant die een speciaal tarief heeft verzocht (PBM, senior, kind) moet een officieel document kunnen tonen bij de ticketcontrole.

 

Kinderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang. Kinderen tussen 3 en 11 jaar zijn in klasse kind beschouwd. De categorie voor volwassenen omvat personen tussen 12 en 64 jaar. De senior klasse omvat personen vanaf 65 jaar.

 

Bij het kopen van ticket(s) of abonnement(en) via het internet, is de koper verplicht om alle stappen te respecteren. Tijdens de procedure, moet de koper specifieke informatie die nodig is voor het beheer van zijn bestelling invullen.

De Klant geeft uitdrukkelijk zijn akkoord over het feit correcte, precieze, actuele en volledige informatie van zichzelf door te geven, zoals gevraagd wordt in het registratieformulier. Eenmaal geregistreerd, de koper kan sneller toekomstige transacties uitvoeren en ook vorige bestellingen controleren en voltooien. De koper neemt alle voorzorgsmaatregelen om zijn wachtwoord geheim te houden. Pairi daiza geeft geen wachtwoord door aan een derde.

 

Verwerking van persoonsgegevens :

In het kader van de verkoop via internet van tickets of abonnementen die door Pairi Daiza aan de koper worden verkocht verwerkt Pairi Daiza de persoonsgegevens van de koper die door deze laatste worden verstrekt bij de aankoop via internet, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de AVG) en zoals hierna uiteengezet.

Juridische grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig de AVG is de verwerking door Pairi Daiza van de persoonsgegevens van de koper gerechtvaardigd door de nakoming van de contractuele plichten van Pairi Daiza en, in voorkomend geval, door de uitvoering van de precontractuele maatregelen die op verzoek van de koper worden genomen, en door de nastreving van de legitieme belangen van Pairi Daiza zoals de verwerking van de dossiers van de klanten, de nakoming van de verschillende wettelijke plichten en de verschillende administratieve en organisatorische stappen en contactnames door Pairi Daiza ten aanzien van de koper.

Verwerking ten behoeve van klantenbeheer :

Pairi Daiza verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens (zoals, maar zonder zich daartoe te beperken, de identificatie- en financiële gegevens) ten behoeve van het klantenbeheer (onder andere het beheer van de aankoop via internet, de administratie en de facturatie). Verwerking ten behoeve van handelsprospectie : Pairi Daiza verwerkt – met instemming van de klant – de persoonsgegevens ook met het oog op handelsprospectie en -promotie, handelsstatistieken en tevredenheidsenquêtes, en ten behoeve van de verzending van marketingcampagnes en van gepersonaliseerde reclame. De toestemming voor de verwerking van gegevens ten behoeve van handelsprospectie kan op elk ogenblik en zonder kosten door de koper worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar Pairi Daiza ter attentie van de persoon van de dienst administratie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Pairi Daiza op het volgende adres: [email protected] . Hij kan ook bellen naar het gratis nummer +32 (0) 68 250 850. In voorkomend geval kan de koper zijn toestemming ook intrekken door de aanwijzingen te volgen die te vinden zijn in de tevredenheidsenquête of in de door Pairi Daiza verstuurde reclame.

Inzage in de gegevens, rectificatie, wissing, bezwaar en portabiliteit

De koper heeft inzage in zijn gegevens en kan ze rechtzetten als ze onjuist of onvolledig zijn. Hij kan ze ook wissen en de verwerking ervan betreffende hem beperken in de hypothesen die voorzien zijn door de toepasselijke reglementering. De koper kan de gegevens betreffende hem ook ontvangen in een gestructureerd formaat en ze, overeenkomstig het recht op de portabiliteit van de gegevens, laten overdragen aan een andere onderneming. Om bovengenoemde rechten uit te oefenen kan de koper een e-mail sturen naar Pairi Daiza op het volgende adres: [email protected] .. Hij kan ook bellen naar het gratis nummer +32 (0) 68 250 850. Bewaartermijn van de gegevenses

De persoonsgegevens van de koper worden bewaard:

  • als ze zijn verwerkt ten behoeve van het klantenbeheer: tijdens de termijn die nodig is om het contract dat betrekking heeft op de boeking van tickets of abonnementen en/of aanvullende activiteiten in het park uit te voeren en voor een termijn van een (1) jaar vanaf het einde van de geboekte prestatie, behalve als de bewaring ervan nodig is om aan bepaalde wettelijke plichten te voldoen; of
  • als ze zijn verwerkt ten behoeve van handelsprospectie: gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar vanaf het einde van de geboekte prestatie, behalve als de latere bewaring ervan nodig is om aan bepaalde wettelijke plichten te voldoen.

Beroep

In het kader van de verwerking van zijn persoonsgegevens door Pairi Daiza beschikt de koper over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected])

6.1 Uitgifte

Het ticket kan, na acceptatie van de betaling, zowel afgedrukt worden op onze reservatiesite als via het e-mailadres dat opgegeven werd tijdens de bestelling. Het ticket wordt afgeleverd in Pdf-formaat.

6.2 Geldigheid

Uw ticket moet zijn afgedrukt, op wit A4 papier, in portret formaat en met een perfect leesbare streepjescode of weergegeven op een smartphone (Parkeertickets moeten afgedrukt zijn). Dit geldt als uw enig en uniek toegangsticket. Wanneer u dit afdrukt, dan dient dit in perfecte kwaliteit te zijn, en moet alles leesbaar zijn zodat er geen enkele verwarring mogelijk is. Indien dit niet het geval is, dan zal u de toegang tot Pairi Daiza geweigerd worden.

Elke streepjescode staat voor één toegangsticket. Uw toegangsticket is enkel en alleen geldig op de door de u geselecteerde datum. Het ticket zal gescand worden aan de controle bij de ingang. Dit ticket kan slechts één keer gescand worden op de door u geselecteerde dag van bezoek. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude, zal juridische gevolgen kennen. Het ticket zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden. Bewaar uw ticket op een veilige plaats.

Gebruik alleen de officiële website van Pairi Daiza om uw tickets te kopen. Aanvaard nooit een ticket dat wordt aangeboden door een vreemdeling omdat het een kopie zou kunnen zijn. De houder van het ticket kan een andere persoon zijn dan de koper.

6.3 Herroeping

De bezoeker heeft geen recht op herroeping, aangezien het contract een specifieke uitvoeringsdatum voorziet, overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht.

7.1 Uitgifte

Na het accepteren van de betaling worden de abonnementen per post verzonden, 6 werkdagen voor België, voor het buitenland iets langer. Als u al een abonnementskaart had tussen 2016 en 2018 zal uw nieuwe abonnement automatisch op dezelfde kaart verlengd worden. Bij verlies van de kaart wordt u een bedrag van 3 euro aangerekend voor de herdruk.

7.2 Geldigheid

De Membership Card is 365 dagen geldig vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de enkele dagen waarop Pairi Daiza gesloten is. Als je bijvoorbeeld een Membership Card hebt en je eerste bezoek is op 13 april 2023, dan is je lidkaart geldig tot en met 12 april 2024. Het eerste bezoek moet plaatsvinden binnen 3 maanden na de aankoop van de lidkaart. Anders wordt de lidkaart 3 maanden na de aankoopdatum automatisch geactiveerd, waarbij de geldigheidsduur van 365 dagen (met uitzondering van de enkele dagen waarop Pairi Daiza gesloten is) op die dag ingaat.

Uw abonnement moet naam, voornaam, geboortedatum en foto bevatten. Deze informaties zijn gevraagd bij de inschrijving op de website van Pairi Daiza. Uw abonnement (kaart) zal bij elke passage gevraagd worden aan de controle. De persoon die geen persoonlijke kaart heeft zal aan de toegang geweigerd worden. Een officieel document kan indien nodig gevraagd worden voor de abonnementen van kinderen, senioren of PBM.

7.3 Parkeerabonnement

Dit abonnement is alleen geldig tijdens het seizoen, met een enkel dagelijkse passage. Uw parking is geïntegreerd in uw definitieve kaart. Het voorlopig parkeerabonnement is geldig gedurende 10 kalenderdagen vanaf de aankoopdatum. Deze is geïntegreerd in het voorlopig document voor uw abonnement. Deze is alleen geldig voor volwassenen, dus geen kinderabonnementen. Deze moet u aan de uitgang van de parking voorleggen.

7.4 Leeftijd van de abonnee

De abonnee blijft in haar leeftijdsgroep gedurende het heel seizoen vanaf de aankoop van het abonnement. Vanaf de leeftijd van 3 jaar moet elk kind zijn of haar abonnement of toegangsbewijs tonen.

8.1 Prijs

Voor “Animal Adventures” activiteiten en rondleidingen is de prijs van de activiteit niet inclusief de toegangsprijs tot het park. Toegangskaarten moeten apart worden gekocht.

De prijs van de activiteit “Verzorger voor een dag” omvat de toegang tot het park, de lunch en het parkeerticket.

8.2 Wijziging/annulatie

  • Door de bezoeker: op vertoon van een bewijs van verhindering (dwingende reden zoals ziekte, ziekenhuisopname, overlijden) verstuurd per e-mail naar [email protected] (voor “Animal Adventures”), [email protected] (voor de belevenis “Soigneur d’un jour”) of [email protected] (voor de rondleidingen) ten minste 2 werkdagen voor het bezoek, kan de reservering worden uitgesteld, maar enkel onder voorbehoud van beschikbaarheid in het lopende seizoen. Als we geen bewijs van reservering ontvangen binnen 2 werkdagen voor het bezoek, is geen terugbetaling of uitstel mogelijk.
  • Door het park: in geval van een veterinaire interventie, als er geen dieren beschikbaar zijn of als het minimumaantal deelnemers voor de activiteit niet wordt gehaald, behouden de Directie, de soigneur en/of de gids zich het recht voor om het programma te wijzigen of de activiteit te annuleren. In dit laatste geval zal contact met u worden opgenomen (telefonisch of per e-mail) en zal u een nieuwe datum worden aangeboden of, in voorkomend geval, een volledige terugbetaling worden gedaan.

Als u een ticket hebt gekocht voor een kind als onderdeel van een “Animal Adventure” en dat kind is jonger dan de vereiste leeftijd om deel te nemen aan de activiteit, kan u de toegang tot de activiteit worden geweigerd, aangezien de praktische informatie over deze ervaringen duidelijk aangeeft dat de activiteit niet toegankelijk is onder die leeftijd. In dit geval vindt er geen terugbetaling of uitstel van de activiteit plaats.

Als u per ongeluk een dubbele boeking hebt gemaakt voor deze activiteiten, wordt er geen restitutie verleend. Een uitstel kan worden overwogen afhankelijk van de beschikbaarheid voor het seizoen als uw e-mail ons binnen 48 uur na de boeking en binnen 2 werkdagen voor de activiteit bereikt. Na deze termijn is geen uitstel meer mogelijk.

In het uitzonderlijke geval dat een terugbetaling wordt geaccepteerd voor een van de activiteiten, worden €5 administratiekosten per ticket ingehouden.

8.3 Gezondheid

De persoon die deelneemt aan de activiteit verklaart dat hij/zij vrij is van alle ziektes (verkoudheid, angina, enz.), verwondingen, allergieën (voer, hooi, stro, stof, haar, veren, enz.). Sommige van onze dieren zijn zeer gevoelig voor microben.

8.4 Aansprakelijkheid

Zoals bij elke activiteit waarbij u in contact komt met dieren, houden de activiteiten van Animal Adventures en Verzorger voor een dag een potentieel risico in op verwondingen of ongevallen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. Door deel te nemen aan deze activiteiten loopt u natuurlijk niet meer risico dan onze verzorgers, maar een incident is helaas altijd mogelijk. Door deze veiligheidsregels en praktische informatie te aanvaarden, ga je ermee akkoord om met kennis van zaken deel te nemen en afstand te doen van je recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Pairi Daiza in geval van een incident tijdens de activiteit.

We herinneren u eraan dat het valideren van uw bestelling de verplichting inhoudt het aangeduide bedrag te betalen. U moet de betaling van uw aankopen uitvoeren op onze site door middel van een bankkaart (Bancontact, Maestro, Visa, Eurocard en Mastercard – Geen Bancontact voor Animal Adventure).

Het debet van uw bankrekening staat los van het gebruik van de tickets. De tickets zijn in orde van betaling zelfs indien u ze niet afdrukt. Het betalingsbewijs kan niet dienen als toegangsticket

Een bijdrage van € 0.50zal gevraagd worden voor het afdrukken van een online aangekocht ticket.

 

In de mate van het mogelijke zorgt Pairi Daiza ervoor dat bezoekers worden geïnformeerd over verstoringen van de parkactiviteiten, onder andere via publicaties of updates van de agenda op haar website. Dit met als enige doel om eventuele ongemakken te voorkomen, zonder dat dit kan worden beschouwd als recht op compensatie, terugbetaling of korting in geval de verstoringen niet zijn gemeld via dergelijke kanalen.

Indien de toegang tot het park vóór de aanvangsdatum van de activiteit onmogelijk wordt gemaakt door een externe gebeurtenis die Pairi Daiza treft, behalve in geval van overmacht, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en wordt u een wijziging van de reservering voorgesteld per e-mail.

U heeft dan de mogelijkheid:

– schriftelijk om volledige terugbetaling te vragen van uw/dagtickets zonder boete of kosten, binnen tien kalenderdagen na de eerste dag van heropening van het park; Voor Animal Adventure-activiteiten moet de annulering en terugbetaling van uw reservering schriftelijk worden aangevraagd binnen zeven dagen na de oorspronkelijk overeengekomen begindatum van de activiteit; of de voorgestelde wijziging door Pairi Daiza te accepteren. U moet uw keuze zo snel mogelijk schriftelijk aan Pairi Daiza kenbaar maken.

– Indien een externe oorzaak of voorwaarde voor toegang tot het park, hetzij fysiek (ongeluk van de bezoeker, gesloten weg,…), sociaal (staking van het openbaar vervoer,…) of juridisch (beperkingen of voorwaarden voor toegang door de overheid,…), u verhindert om toegang te krijgen tot het park, is er geen recht op terugbetaling of uitstel indien de essentiële diensten van het verblijf worden aangeboden door Pairi Daiza. De beperking van niet-essentiële diensten en voorzieningen van Pairi Daiza als gevolg van slecht weer, vegetale of dierlijke omstandigheden, werken of overmacht geeft geen recht op terugbetaling of verplaatsing van de dienst. Dit geldt met name voor het ontbreken van toegang tot bepaalde delen van het park, bepaalde diensten of bepaalde dieren.

In geval van overmacht waardoor Pairi Daiza geheel of gedeeltelijk niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen van Pairi Daiza automatisch opgeschort en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor wanprestaties tegenover u. In geval van een dergelijke externe gebeurtenis die zowel onvoorzienbaar als onoverkomelijk is, zal Pairi Daiza u een voucher aanbieden ter waarde van het oorspronkelijk geboekte verblijf of activiteit om op een later tijdstip te worden ingewisseld ter vervanging van de niet-uitgevoerde dienst, afhankelijk van beschikbaarheid. Onder overmacht vallen stakingen of algemene of specifieke sociale acties bij Pairi Daiza, medische, gezondheids-, veiligheids- of klimatologische omstandigheden die een risico vormen voor de activiteiten van Pairi Daiza of haar klanten, of enige openbare instructie om de activiteiten van Pairi Daiza om welke reden dan ook te sluiten of te beperken.

Geen van deze terugbetalings- of wijzigingsvoorwaarden is van toepassing op houders van lidmaatschapskaarten. Uitzonderlijke sluitingen, beperking van het aantal toegangen per dag of per periode of beperkingen van de activiteiten van het park, zelfs indien langdurig, geven geen recht op compensatie of verlenging van de geldigheid van het abonnement. Als gevolg van de maatregelen opgelegd door de bevoegde autoriteiten in het kader van de bestrijding van de verspreiding van covid-19, kan Pairi Daiza niet verantwoordelijk worden gehouden voor het moeten beperken, gedurende een onbepaalde periode, van het aantal bezoekers dat per dag wordt toegelaten en voor het organiseren van de uitvoering ervan, bijvoorbeeld door een voorregistratiesysteem op te leggen en een deel van de toegangsbewijzen voor bezoekers te reserveren. Het niet kunnen reserveren van een bezoek of het niet kunnen bezoeken van het park vanwege het overschrijden van het maximaal toegestane aantal bezoekers per dag, geeft geen recht op compensatie of verlenging van de geldigheid van het abonnement.

De toegangstickets zijn geldig voor een éénmalige toegang tot het park enkel en alleen op de door u gekozen datum voor uw bezoek op het moment van aankoop. Een ticket dat niet gebruikt is geweest, wordt niet terugbetaald of omgeruild.

 

De abonnementen zijn geldig voor alle bezoeken gedurende het gehele seizoen. Een abonnement dat niet gebruikt is geweest wordt niet terugbetaald of omgeruild.

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen Pairi Daiza en de klant, met uitzondering van het algemeen reglement van Pairi Daiza. Iedere wijziging, ieder verschil of elke aanvulling dient via een schriftelijke overeenkomst te gebeuren.

Pairi Daiza behoudt zich het recht voor de tuin te privatiseren gedurende maximaal drie dagen per seizoen. De Tuin zal die dagen gesloten zijn.

 

Member

Word Pairi Daiza Member

Vanaf 105 euro/jaar

Geniet 365 dagen lang van Pairi Daiza, de tuinen veranderen met de seizoenen en de activiteiten, met uitzondering van de enkele dagen dat het gesloten is in januari en februari. En profiteer van vele andere voordelen en kortingen!

Member worden