Algemeen beleid voor de bescherming voor persoonsgegevens

Privacybeleid - privacy policy

Het huidig algemeen persoonsgegevensbeschermingsbeleid heeft tot doel u, in detail, de voorwaarden te presenteren waaronder Pairi Daiza uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, overeenkomstig de geldende reglementering, namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR) van 27 april 2016 en de geldende nationale wetten (hierna de « Reglementering »).

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is ‘Pairi Daiza N.V.’ – Domaine de Cambron, 1 te 7940 Brugelette – KBO: 0629.878.507

Pairi Daiza, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of de dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van Pairi Daiza, kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk zijn voor het nastreven van de volgende doeleinden:

 • In het kader van de onlineverkoop van tickets, abonnementen, verblijven of consumptiegoederen :
  • Het opstellen van de klantenfiche,
  • De facturatie,
  • De authenticatie en het beheer van de abonneezones,
  • De terbeschikkingstelling van tariferingstools/-simulatoren (prijsopgave),
  • De terbeschikkingstelling van een klantendienst die bereikbaar is per telefoon of via e-mail en de verwerking van de uitgevoerde verzoeken,µ
  • Voor de behartiging van legitieme belangen :
   • Fraudebestrijding,
   • Het verzenden van commerciële informatie,
   • De uitvoering van tevredenheidsenquêtes,
   • Het beheer van kandidaatstellingen en het aanwervingsproces,
   • De opstelling van statistieken, met inbegrip van handelsstatistieken,
   • Het klachten-en geschillenbeheer,
   • Op basis van uw toestemming:
    • De uitvoering van metingen van het websitebezoek en de opvolging van de klantenrelatie,
    • De organisatie van prijsvragen,
    • De inschrijving op de nieuwsbrief.

Pairi Daiza verzamelt gepaste, relevante persoonsgegevens die beperkt blijven tot wat noodzakelijk is, met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij verwerkt worden.

Wij verzamelen gegevens die u ons, namelijk, verstrekt, wanneer:

 • u online ingangs-of parkingtickets koopt,
 • u abonnementen aankoopt,
 • u een verblijf bij Pairi Daiza Resort boekt,
 • u een offerteaanvraag doet voor een verblijf bij Pairi Daiza Resort,
 • u van onze diensten gebruikmaakt (face to face, per telefoon, online…),
 • u een persoonlijke pagina aanmaakt,
 • u op onze website surft,
 • u een contact-, aanvraag- of klachtenformulier invult,
  • u deelneemt aan een prijsvraag,
  • u solliciteert naar een betrekking.

  De verschillende categorieën persoonsgegevens die Pairi Daiza verzamelt, zijn, namelijk, de volgende:

  • Burgerlijke stand, identificatiegegevens: Voornaam, naam, geslacht, geboortedatum en plaats,
  • Contactgegevens: Postadres, e-mail, telefoonnummer…
  • Bankgegevens: Attest bankidentiteit (IBAN, BIC…)
  • Inloggegevens en surfgeschiedenis op onze website: IP-adres, gebruikersnamen op de persoonlijke online pagina’s
  • Kandidaatstellingsinformatie: CV, sollicitatiebrief

  De persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan de medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Pairi Daiza die veiligheidsgaranties voor de gepaste gegevens en die samenwerken met Pairi Daiza in het kader van de verkoop van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder het rechtstreeks gezag van Pairi Daiza en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van die gegevens.

  In elk geval nemen de ontvangers van de gegevens en diegenen met wie deze gegevens werden gedeeld de inhoud van het huidig algemeen persoonsgegevensbeschermingsbeleid in acht. Pairi Daiza verzekert dat zij die gegevens, louter voor de voorziene doeleinden, op een discrete en beveiligde manier, zullen verwerken.

  Uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan regels die hun bewaartermijn vastleggen. Pairi Daiza voert een gegevensbewaringsbeleid overeenkomstig de geldende Reglementering, met inbegrip van hun verwijdering vanaf de uitvoering of verdwijning van het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld.

  Bovendien, kan Pairi Daiza, in verband met de wettelijke verjaringstermijnen van klachten-en geschillenprocedures, de persoonsgegevens die u aanbelangen in een beveiligd archief bewaren.

  Overeenkomstig de Reglementering, heeft u, op uw gegevens, zoals zij door Pairi Daiza werden verzameld, rechten van toegang, correctie, en, zo nodig, wissing van de persoonsgegevens die u aanbelangen. U beschikt eveneens, op wettelijke basis, over een recht van bezwaar, opdat uw gegevens het voorwerp zouden uitmaken van een verwerking en, zonder reden, op elk ogenblik en kosteloos, opdat uw gegevens zouden worden gebruikt voor doeleinden van handelsprospectie, met inbegrip van profilering met het oog op handelsprospectie.

  Ter herinnering: de rechten van bezwaar, beperking of verwijdering kunnen worden beperkt, indien de verzamelde persoonsgegevens strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract waarin u partij bent, of nog, indien Pairi Daiza verplicht is uw gegevens te verzamelen of bewaren in het kader van een wettelijke verplichting. U kunt deze rechten uitoefenen, met bewijs van uw identiteit, door een brief naar « Pairi Daiza – DPO, Domaine de Cambron, 1 – 7940 Brugelette » of e-mail naar « [email protected] » te versturen.

  In geval van een onduidelijk verzoek of ontbrekende stukken, is het mogelijk dat Pairi Daiza u bijkomende elementen vraagt om in staat te zijn u binnen de wettelijke termijn te antwoorden.

  Ingeval u niet tevreden zou zijn over uw briefwisseling met Pairi Daiza, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. (Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel – [email protected])

  Pairi Daiza heeft een functionaris voor gegevensbescherming of « Data Protection Officer » (hierna ‘de DPO’) aangesteld. U kunt hem/haar contacteren op het volgend e-mailadres: « [email protected] », of per brievenpost op het volgende postadres: « Domaine de Cambron, 1 – 7940 Brugelette ».

  De DPO heeft, namelijk, als opdracht om de verwerkingsverantwoordelijke in te lichten en te adviseren, de naleving van de reglementering te controleren, indien nodig, te interveniëren in impactstudies en de gesprekspartner van de Gegevensbeschermingsautoriteit te zijn.

  De activiteiten van handelsprospectie bij privépersonen berusten, behoudens uitzonderingen, op de voorafgaandelijke verkrijging van de toestemming van de betrokken persoon, onder de vorm van een opt-in, overeenkomstig de Reglementering. Deze toestemming kan, op elk ogenblik, door de betrokken persoon worden ingetrokken, overeenkomstig zijn hierboven vermeld recht op intrekking van de toestemming.

  U kunt, dus, via e-mail op de hoogte worden gebracht van de aanbiedingen en nieuwtjes van Pairi Daiza. U kunt, op elk ogenblik, bezwaar maken tegen toekomstige verzendingen en u, dientengevolge, uitschrijven uit de mailinglist, mits de uitoefening van uw recht van bezwaar tegen de handelsprospectie, volgens de modaliteiten voorzien in het artikel 6 hierboven.

  Pairi Daiza is aanwezig op sommige sociale netwerken. Wij raden u aan om het gegevensbeschermingsbeleid van die sociale netwerken te lezen dat u zal aangeven welke gegevens die u aanbelangen door die netwerken en voor welke doeleinden, namelijk publicitaire doeleinden, deze worden verzameld. Pairi Daiza is niet verantwoordelijk voor de verzamelingen en het gebruik dat door de sociale netwerken van uw gegevens voor hun eigen rekening wordt gemaakt. Pairi Daiza verzamelt, voor haar eigen rekening, de contactgegevens die u haar kunt meedelen op de Pairi Daiza-pagina’s van die netwerken om aan uw behoeften te beantwoorden, in geval van ontevredenheid of in geval van deelname aan promotionele acties (prijsvragen).

  De manier waarop Pairi Daiza gebruik maakt van uw gegevens, wordt bepaald door dit Gegevensbeschermingsbeleid.

  Member

  Word Pairi Daiza Member

  Vanaf 105 euro/jaar

  Geniet 365 dagen lang van Pairi Daiza, de tuinen veranderen met de seizoenen en de activiteiten, met uitzondering van de enkele dagen dat het gesloten is in januari en februari. En profiteer van vele andere voordelen en kortingen!

  Member worden