1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

De conventies tussen beide partijen worden enkel en volledig geregeld via deze algemene verkoopsvoorwaarden en via de speciale verkoopsvoorwaarden tussen de klant en Pairi Daiza. Iedere andere regeling die door de klant wordt aangebracht is van geen invloed op deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Groepstarief

Pairi Daiza biedt speciale voorwaarden aan groepen volwassenen, senioren, kinderen en scholen die op voorhand reserveren . Het begrip “scholen” betekent een groep kinderen begeleid door een leerkracht, die enkel tijdens de weekdagen en de schoolperioden Pairi Daiza bezoeken. Om van het groepstarief te kunnen genieten moet een groep samengesteld zijn uit minstens 20 betalende deelnemers en dient er vooraf gereserveerd te worden. Alle deelnemers moeten zich tegelijk aan de ingang van het park melden en zich samen aanbieden in het restaurant. Ieder groepsbezoek dat niet werd gereserveerd geniet van een ander voorkeurstarief te weten, tarief groep zonder reservatie.

3. Groepsreservaties

 • 3.1. Hoe reserveren ? Pairi Daiza aanvaardt enkel geschreven reservaties (brief, fax of e-mail), die op het reservatieformulier werden ingevuld. Er wordt van de groepen verwacht dat zij per bezoekdag en per groep een verschillend formulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar op aanvraag (tel. +0032 68 250.833). Om te kunnen genieten van het « groepstarief » moet de reservatie minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdag worden ingediend.
 • 3.2. Bevestiging van de reservatie De reservatie wordt definitief van zodra deze schriftelijk bevestigd wordt door Pairi Daiza. Op de dag van het bezoek biedt de groepsverantwoordelijke zich aan bij de « kassa groepen » met het bevestigingsformulier in zijn/haar bezit. Groepen die dit document één week voor de gereserveerde bezoekdag niet in hun bezit hebben, dienen de Reservatiedienst van Pairi Daiza te verwittigen (+ 32 68 250 833 fax : +32 68 455.559).

4. Reserveren van enkel toegangsbewijzen

 • 4.1. Vooraf betaalde toegangsbewijzen De verantwoordelijke biedt zich op de dag van het bezoek aan bij de « kassa groepen», hij/zij moet in het bezit zijn van het bevestigingsformulier. Hier krijgt de verantwoordelijke het aantal gereserveerde toegangsbewijzen en de nodige informatie voor het bezoek. Hij/Zij vergezelt de groep aan de toegangscontrole.
 • 4.2. Niet vooraf betaalde toegangsbewijzen De verantwoordelijke biedt zich de dag van het bezoek aan bij de « kassa groepen» waar, op vertoon van het bevestingsformulier het aantal gereserveerde toegangsbiljetten wordt betaald. Hier krijgt de verantwoordelijke het aantal gereserveerde toegangsbewijzen en de nodige informatie voor het bezoek. Hij/Zij vergezelt de groep aan de toegangscontrole.

5. Reservatie van maaltijden

De reservatie van maaltijden moet minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdatum gebeuren. (zie punt 2). Er wordt slechts één menukeuze aanvaard voor de hele groep. Pairi Daiza bevestigt de reservatie schriftelijk en vermeldt het te betalen voorschot, dit bedraagt 30% van het totaal te betalen bedrag (zie punt 11). Pairi Daiza behoudt zich het recht voor de reservatie te annuleren indien het te betalen bedrag, vermeld in de bevestiging, niet binnen de bepaalde termijn werd gestort. Bij ontvangst van het voorschot wordt de reservatie als definitief aanvaard. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, moet Pairi Daiza minstens 3 werkdagen vóór de bezoekdatum schriftelijk (brief, fax, e-mail) in het bezit zijn van het juiste aantal deelnemers voor de maaltijd.

6. Reservatie van een animatie

De reservering van de animaties (geleid bezoek, pedagogische animatie) moet minstens 10 werkdagen voor de bezoekdatum in ons bezit zijn (zie punt 2). Pairi Daiza bevestigt schriftelijk de reservatie. Hierbij wordt u in kennis gesteld van het te betalen voorschot, dat ongeveer 30 % bedraagt van het totale bedrag (zie punt 11). Een gids omkadert maximum 20 deelnemers. De uren vermeld in de bevestigingsbrief worden gegeven ter informatie. Deze worden bevestigd tijdens het onthaal, op de dag van uw bezoek. Als de groep zich te laat aanmeldt op de afgesproken plaats, wacht de gids maximum 15 minuten.

7. Reservatie van groenklassen

De reservatie van groenklassen moet minstens 15 werkdagen vóór de aangevraagde datum in ons bezit zijn (zie punt 2). Pairi Daiza bevestigt schriftelijk de reservatie. Hierbij wordt u in kennis gesteld van het te betalen voorschot, dat ongeveer 30 % bedraagt van het totale bedrag (zie punt 11). Pairi Daiza behoudt zich het recht voor de reservatie te annuleren indien het te betalen bedrag, vermeld in de bevestiging, niet binnen de bepaalde termijn werd gestort. Bij ontvangst van het voorschot wordt de reservatie als definitief aanvaard. Voor het “gewone” onderwijs moeten er minstens 10 leerlingen deelnemen per groenklas. Een animator omkadert maximum 20 leerlingen. Pairi Daiza voorziet 1 bijkomende animator per schijf van 20 kinderen. Voor het “bijzonder” onderwijs moeten er minimum 6 leerlingen deelnemen per groenklas. Een animator omkadert maximum 11 leerlingen. Pairi Daiza voorziet 1 bijkomende animator per schijf van 11 kinderen.

8. De groep bestaat uit minder deelnemers dan voorzien

Indien er op de dag van het bezoek minder deelnemers aanwezig zijn dan het gereserveerde of bevestigde aantal, zijn volgende voorwaarden geldig :

 • 8.1. Betaling van de maaltijden Pairi Daiza aanvaardt een afwijking van maximum 3 maaltijden in verhouding tot het aantal dat werd gereserveerd. De niet gebruikte maaltijden die de 3 overschrijden worden volledig betaald. Ter herinnering: het aantal gereserveerde maaltijden moet minstens 3 werkdagen voor de bezoekdatum schriftelijk (brief, fax, e-mail) meegedeeld worden.
 • 8.2. Terugbetaling van de niet genuttigde en vooraf betaalde maaltijden De groep kan aan het onthaal de terugbetaling krijgen van het verschil tussen de vooraf betaalde maaltijden en het bevestigde aantal dat 3 werkdagen voor het bezoek werd meegedeeld. Pairi Daiza aanvaardt een afwijking van maximum 3 maaltijden in verhouding tot het aantal dat werd gereserveerd. De niet gebruikte maaltijden die de 3 overschrijden worden niet terugbetaald. Ter herinnering : het aantal gereserveerde maaltijden moet minstens 3 werkdagen voor de bezoekdatum schriftelijk (brief, fax, e-mail) meegedeeld worden.

9. De groep bestaat uit meer deelnemers dan voorzien.

Als er op de dag van het bezoek meer deelnemers zijn dan voorzien, betaalt de verantwoordelijke de bijkomende toegangen en/of de maaltijden. Hij/Zij krijgt dan het aangepaste en correcte aantal biljetten. Wat de maaltijden betreft, zal Pairi Daiza alles in het werk stellen om het extra aantal deelnemers in de meest optimale omstandigheden te ontvangen. Pairi Daiza kan echter de menukeuze en de beschikbare plaatsen niet garanderen.

10. Annuleren

De annulatie moet minstens 3 werkdagen vóór de bezoekdatum in het bezit zijn van Pairi Daiza. De annulatie moet schriftelijk gebeuren (brief, fax, e-mail). De datum vermeld op de brief, fax of e-mail dient als bewijs. Voor iedere niet geannuleerde reservatie - of indien de goep zich niet aanbiedt op de afgesproken datum - worden de maaltijden en/of animaties volledig aangerekend samen met administratieve onkosten die 30 EUR bedragen.

 • 10.1. Annulatie na betaling van een voorschot Voorschotten worden in volgende verhouding terugbetaald: Meer dan 10 werkdagen vóór de bezoekdatum : 100 % Tussen 9 en 3 werkdagen vóór de bezoekdatum : 70 % Vanaf 3 werkdagen voor de dag van het bezoek wordt het voorschot niet terugbetaald en worden de gereserveerde maaltijden/ animaties volledig gefactureerd. Een bedrag van 30 EUR wordt aangerekend als administratieve onkosten.
 • 10.2. Annulatie na betaling van maaltijdbiljetten De maaltijden worden in volgende verhouding terugbetaald : Meer dan 10 werkdagen vóór de bezoekdatum : 100 % Tussen 9 en 3 werkdagen vóór de bezoekdatum : 70 % Vanaf 3 werkdagen vóór de bezoekdatum : 0 % Een bedrag van 30 EUR wordt aangerekend als administratieve onkosten.

11. Betalingsmodaliteiten

 • 11.1. Storting van het te betalen bedrag (toegangsbewijzen, maaltijdbiljetten en voorschotten) Het te betalen bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer van Pairi Daiza CPH 126-2017824-03(voor België) met vermelding van de naam van de groep, de datum van het bezoek en het nummer van de reservatie.
 • 11.2. Betaling aan de kassa De groepsverantwoordelijke betaalt het totaal bedrag aan de kassa “groepen”. Pairi Daiza aanvaardt volgende betalingsmiddelen : euro's, betaalkaarten (Bancontact, Mistercash), kreditkaarten (Visa, MasterCard). Er wordt slechts één enkele betaling voor de hele groep aanvaard. Scholen worden verzocht het geld van de verschillende klassen op te halen en in één keer te betalen aan de kassa.
 • 11.3. Betalingsvoorwaarden Onze facturen zijn contant te betalen aan onze sociale zetel. Zonder afbreuk te doen aan schadevergoedingen, zal elke niet betaalde som op zijn vervaldag van rechtswege vervolgd worden, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 40,- EUR als schadevergoeding overéénkomstig artikel 1152 van het burgerlijk wetboek, alsook een achterstallige interest tegen een rentevoet van 1% per maand.

12. Wijzigingen en annulering door de verkoper – Overmacht

Indien het Etablissement, voor de begindatum van het bezoek, een van de essentiële prestaties van het verblijf (overnachting of toegang tot het park) niet langer kan uitvoeren wegens een externe gebeurtenis die het niet kan verhelpen en die geen overmacht is, dan brengt het Etablissement de Klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via e-mail en stelt het een wijziging van de reservering aan hem voor. De Klant heeft dan de mogelijkheid om:

• De ontbinding van zijn reservering te vragen, zonder boete noch kosten en met volledige terugbetaling, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die tot het Etablissement wordt gericht binnen een termijn van twintig dagen, te tellen vanaf de aanvankelijk overeengekomen begindatum van het verblijf; of

• De wijziging die door het Etablissement is voorgesteld, te aanvaarden.

De Klant communiceert zijn keuze zo snel mogelijk schriftelijk aan het Etablissement. Indien het Etablissement, tijdens het verblijf van de Klant, een van de essentiële prestaties van het verblijf niet kan uitvoeren om een andere reden dan overmacht, dan stelt het Etablissement aan de Klant voor om, in de mate van het mogelijke, de niet-uitgevoerde prestatie op dezelfde of een latere datum te vervangen door een gelijkaardige prestatie. Indien de diensten en niet essentiële prestaties van het Etablissement worden beperkt vanwege slechte weersomstandigheden, omstandigheden met betrekking tot de planten of dieren, werken of elk geval van overmacht, dan heeft de Klant geen enkel recht op een terugbetaling of verplaatsing van de prestatie. Indien het Etablissement door overmacht wordt belet om zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, dan worden de verplichtingen van het Etablissement automatisch opgeschort en kan het Etablissement door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering. Gebeurt zo’n externe gebeurtenis die tegelijk niet te voorzien en onoverkomelijk is, dan schenkt het Etablissement aan de Klant een tegoedbon die met de waarde van het aanvankelijk geboekte verblijf overeenstemt en die de niet-uitgevoerde prestatie voor een uiterste datum moet vervangen, naargelang van de beschikbaarheden. Worden als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, of algemene of interne sociale acties, medische, gezondheids-, veiligheids- en klimatologische omstandigheden die een risico voor de activiteit van het Etablissement of zijn klanten vormen, of elk publiek bevel om de activiteiten van het Etablissement te sluiten of beperken, om welke reden dan ook.

13. Betalingsmodaliteiten

 • 13.1. Storting van het te betalen bedrag (toegangsbewijzen, maaltijdbiljetten en voorschotten)

Het te betalen bedrag moet worden gestort op het rekeningnummer van Pairi Daiza met vermelding van de naam van de groep, de datum van het bezoek en het reservatienummer:

VOOR BELGIË: op het rekeningnummer BELFIUS IBAN: BE28 0682 3698 0020 - BIC: GKCCBEBB - VOOR FRANKRIJK: op het rekeningnummer BNP Paribas Nord de France IBAN FR76 3000 4023 2300 0111 5598 778 – SWIFT: BNPAFRPP

 • 13.2. Betaling aan de kassa

De groepsverantwoordelijke betaalt het totaalbedrag aan de kassa “groepen”. Pairi Daiza aanvaardt volgende betalingsmiddelen: euro’s, betaalkaarten (Bancontact, Mistercash), kreditkaarten (Visa, MasterCard). Er wordt slechts één enkele betaling voor de hele groep aanvaard. Scholen worden verzocht het geld van de verschillende klassen op te halen en in één keer te betalen aan de kassa.

 • 13.3. Een factuur vragen

Groepen die een factuur wensen te ontvangen dienen dit aan te geven op het reservatieformulier. De verantwoordelijke van de groep dient dit ten laatste te melden aan de kassa “groepen”, vooraleer de kassierster heeft afgerekend. De betaalde factuur wordt via e-mail of per post opgestuurd.

 • 13.4. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant te betalen aan onze sociale zetel. Zonder afbreuk te doen aan schadevergoedingen, zal elke niet betaalde som op zijn vervaldag van rechtswege vervolgd worden, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 40 € als schadevergoeding, conform het artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, er geldt ook een rente van 1% per maand.