1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

De conventies tussen beide partijen worden enkel en volledig geregeld via deze algemene verkoopsvoorwaarden en via de speciale verkoopsvoorwaarden tussen de klant en Pairi Daiza. Iedere andere regeling die door de klant wordt aangebracht is van geen invloed op deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Groepstarief

Pairi Daiza biedt speciale voorwaarden aan groepen volwassenen, senioren en kinderen die op voorhand reserveren . Om van het groepstarief te kunnen genieten moet een groep samengesteld zijn uit minstens 20 betalende deelnemers en dient er vooraf gereserveerd te worden. Alle deelnemers moeten zich tegelijk aan de ingang van het park melden en zich samen aanbieden in het restaurant. Ieder groepsbezoek dat niet werd gereserveerd geniet van het individuele tarief.

3. Groepsreservaties

3.1. Hoe reserveren ?

Pairi Daiza aanvaardt enkel geschreven reservaties, die op het reservatieformulier werden ingevuld. Er wordt van de groepen verwacht dat zij per bezoekdag en per groep een verschillend formulier invullen. Dit formulier is beschikbaar op onze website. Om te kunnen genieten van het « groepstarief » moet de reservatie minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdag worden ingediend.

3.2. Bevestiging van de reservatie

De reservatie wordt definitief van zodra deze schriftelijk bevestigd wordt door Pairi Daiza. Op de dag van het bezoek biedt de groepsverantwoordelijke zich aan bij het informatiepunt met het bevestigingsformulier in zijn/haar bezit. Groepen die dit document één week voor de gereserveerde bezoekdag niet in hun bezit hebben, dienen de Reservatiedienst van Pairi Daiza te verwittigen (+ 32 68 250 833).

4. Reserveren van enkel toegangsbewijzen

4.1. Ontvangst van tickets ter plaatse

De verantwoordelijke biedt zich op de dag van het bezoek aan bij het informatiepunt», hij/zij moet in het bezit zijn van het bevestigingsdocument. Hier krijgt de verantwoordelijke het aantal gereserveerde toegangstickets en de nodige informatie voor het bezoek. Hij/Zij vergezelt de groep aan de toegangscontrole.

4.2. Ontvangst van tickets vooraf

Tickets moeten ten minste 10 werkdagen voor het bezoek worden gereserveerd. Het totaalbedrag van de tickets moet ten minste 3 werkdagen voor het bezoek worden betaald. De tickets worden per e-mail verzonden na ontvangst van deze betaling. In geval van annulering of vermindering van het aantal deelnemers, Pairi Daiza betaalt geen tickets terug.

5. Reservatie van maaltijden

De reservatie van maaltijden moet minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdatum gebeuren. Er wordt slechts één menukeuze aanvaard voor de hele groep. Pairi Daiza bevestigt de reservatie schriftelijk en vermeldt het te betalen voorschot, dit bedraagt 50% van het totaal te betalen bedrag. Pairi Daiza behoudt zich het recht voor de reservatie te annuleren indien het te betalen bedrag, vermeld in de bevestiging, niet binnen de bepaalde termijn werd gestort. Bij ontvangst van het bedrag wordt de reservatie als definitief aanvaard. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, moet Pairi Daiza minstens 7 werkdagen vóór de bezoekdatum schriftelijk (fax, e-mail) in het bezit zijn van het juiste aantal deelnemers voor de maaltijd.

6. Reservatie van een rondleiding

De reservering van de rondleiding moet minstens 10 werkdagen voor de bezoekdatum in ons bezit zijn. Pairi Daiza bevestigt schriftelijk de reservatie. Hierbij wordt u in kennis gesteld van het te betalen voorschot, dat 50 % bedraagt van het totale bedrag. Een gids omkadert maximum 25 deelnemers. De uren vermeld in de bevestigingsbrief worden gegeven ter informatie. Deze worden bevestigd met de sturen van de tickets. Als de groep zich te laat aanmeldt op de afgesproken plaats, wacht de gids maximum 15 minuten.

7. Reservatie van Gift cards

De groep kan gift cards bestellen voor een vast bedrag (minimaal 10 euro - maximaal 50 euro per gift card). Deze gift cards kunnen in alle winkels en restaurants van Pairi Daiza gebruikt worden. De totale waarde van de bestelde gift cards moet uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van het bezoek worden betaald. Het aantal en de waarde van de gift cards kunnen na betaling van het voorschot niet worden gewijzigd. De gift cards zijn geldig vanaf de dag van het bezoek tot de laatste dag van het seizoen. Ongebruikte giftcards (geheel of gedeeltelijk) worden niet terugbetaald.

8. De groep bestaat uit minder deelnemers dan voorzien

Indien er op de dag van het bezoek minder deelnemers aanwezig zijn dan het gereserveerde of bevestigde aantal, zijn volgende voorwaarden geldig :

8.1. Toegangstickets

Pairi Daiza aanvaardt geen terugbetaling van tickets. Ongebruikte tickets kunnen niet worden terugbetaald of omgeruild.

8.2. Maaltijden

Pairi Daiza aanvaardt een afwijking van maximum 3 maaltijden van het bevestigde aantal maaltijden. Indien het aantal maaltijden moet worden verminderd, verzoeken wij u zich bij aankomst te melden bij het informatiepunt. Maaltijden die na 3 maaltijden niet worden genuttigd, moeten volledig worden betaald. Ter herinnering: het aantal gereserveerde maaltijden moet ten minste 10 werkdagen vóór de datum van het bezoek schriftelijk worden meegedeeld.

9. De groep bestaat uit meer deelnemers dan voorzien.

Als er op de dag van het bezoek meer deelnemers zijn dan voorzien, betaalt de verantwoordelijke de bijkomende toegangen en/of de maaltijden. Het individuele tarief zal worden toegepast voor extra tickets. De verantwoordelijke krijgt dan het aangepaste en correcte aantal biljetten. Wat de maaltijden betreft, zal Pairi Daiza alles in het werk stellen om het extra aantal deelnemers in de meest optimale omstandigheden te ontvangen. Pairi Daiza kan echter de menukeuze en de beschikbare plaatsen niet garanderen.

10. Annuleren

De annulatie moet minstens 3 werkdagen vóór de bezoekdatum in het bezit zijn van Pairi Daiza. De annulatie moet schriftelijk gebeuren (brief, fax, e-mail). De datum vermeld op de brief, fax of e-mail dient als bewijs. Voor iedere niet geannuleerde reservatie - of indien de goep zich niet aanbiedt op de afgesproken datum - worden de maaltijden en/of animaties volledig aangerekend samen met administratieve onkosten die 30 EUR bedragen.

10.1. Annuleringskosten

Voorschotten worden in volgende verhouding terugbetaald:

  • Meer dan 20 werkdagen vóór de bezoekdatum : 100 %
  • Tussen 20 en 3 werkdagen vóór de bezoekdatum : 50 %
  • Vanaf 3 werkdagen voor de dag van het bezoek : 0%

11. Wijzigingen en annulering door de verkoper – Overmacht

Indien Pairi Daiza, voor de begindatum van het bezoek, een van de essentiële prestaties van het bezoek (toegang tot het park, rondleiding, restauratie) niet langer kan uitvoeren wegens een externe gebeurtenis die het niet kan verhelpen en die geen overmacht is, dan brengt Pairi Daiza de Klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via e-mail en stelt het een wijziging van de reservering aan hem voor.

De Klant heeft dan de mogelijkheid om:

  • De ontbinding van zijn reservering te vragen, zonder boete noch kosten en met volledige terugbetaling, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die tot Pairi Daiza wordt gericht binnen een termijn van twintig dagen, te tellen vanaf de aanvankelijk overeengekomen begindatum van het verblijf; of
  • De wijziging die door Pairi Daiza is voorgesteld, te aanvaarden.

De Klant communiceert zijn keuze zo snel mogelijk schriftelijk aan Pairi Daiza. Indien Pairi Daiza, tijdens het bezoek van de Klant, een van de essentiële prestaties van het bezoek niet kan uitvoeren om een andere reden dan overmacht, dan stelt Pairi Daiza aan de Klant voor om, in de mate van het mogelijke, de niet-uitgevoerde prestatie op dezelfde of een latere datum te vervangen door een gelijkaardige prestatie. Indien de diensten en niet essentiële prestaties van Pairi Daiza worden beperkt vanwege slechte weersomstandigheden, omstandigheden met betrekking tot de planten of dieren, werken of elk geval van overmacht, dan heeft de Klant geen enkel recht op een terugbetaling of verplaatsing van de prestatie. Indien Pairi Daiza door overmacht wordt belet om zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, dan worden de verplichtingen van Pairi Daiza automatisch opgeschort en kan Pairi Daiza door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering. Gebeurt zo’n externe gebeurtenis die tegelijk niet te voorzien en onoverkomelijk is, dan schenkt Pairi Daiza aan de Klant een tegoedbon die met de waarde van het aanvankelijk geboekte bezoek overeenstemt en die de niet-uitgevoerde prestatie voor een uiterste datum moet vervangen, naargelang van de beschikbaarheden. Worden als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, of algemene of interne sociale acties, medische, gezondheids-, veiligheids- en klimatologische omstandigheden die een risico voor de activiteit van Pairi Daiza of zijn klanten vormen, of elk publiek bevel om de activiteiten van Pairi Daiza te sluiten of beperken, om welke reden dan ook.

12. Betalingsmodaliteiten

12.1. Storting van het te betalen bedrag (toegangsbewijzen, maaltijdbiljetten en voorschotten)

Het te betalen bedrag moet worden gestort op het rekeningnummer van Pairi Daiza met vermelding van de naam van de groep, de datum van het bezoek en het reservatienummer: VOOR BELGIË: op het rekeningnummer BELFIUS IBAN: BE28 0682 3698 0020 - BIC: GKCCBEBB

12.2. Betaling aan het informatiepunt

Pairi Daiza aanvaardt volgende betalingsmiddelen: cash, betaalkaarten (Bancontact, Mistercash), kreditkaarten (Visa, MasterCard). Er wordt slechts één enkele betaling voor de hele groep aanvaard.

12.3. Een factuur vragen

Groepen die een factuur wensen te ontvangen dienen dit aan te geven op het reservatieformulier. De verantwoordelijke van de groep dient dit ten laatste te melden aan het informatiepunt, vooraleer de kassierster heeft afgerekend. De betaalde factuur wordt via e-mail of per post opgestuurd.

12.4. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant te betalen aan onze sociale zetel. Zonder afbreuk te doen aan schadevergoedingen, zal elke niet betaalde som op zijn vervaldag van rechtswege vervolgd worden, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 40 € als schadevergoeding, conform het artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, er geldt ook een rente van 1% per maand.