1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

De conventies tussen beide partijen worden enkel en volledig geregeld via deze algemene verkoopsvoorwaarden en via de speciale verkoopsvoorwaarden tussen de klant en Pairi Daiza. Iedere andere regeling die door de klant wordt aangebracht is van geen invloed op deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Groepstarief

Pairi Daiza biedt speciale voorwaarden aan groepen volwassenen, senioren, kinderen en scholen die op voorhand reserveren. Het begrip “schooluitstap” betekent een groep kinderen begeleid door een leerkracht, die enkel tijdens de weekdagen en de schoolperioden (van 22 februari tot 2 april 2021, van 19 april tot 29 april 2021, van 3 mei tot 12 mei 2021, van 17 mei tot 30 juni 2021, van 1 september tot 29 oktober 2021, van 2 november tot 10 november 2021 en van 3 januari tot 7 januari 2022) Pairi Daiza bezoeken uitgezonderd tijdens feest - en brugdagen (4 en 5 april 2021, 1 mei 2021, 13 en 14 mei 2021, 23 en 24 mei 2021, 21 juli 2021, 15 augustus 2021, 1 november 2021, 11 november 2021, 25 december 2021 en 1 januari 2022). Om van het groepstarief te kunnen genieten moet een groep samengesteld zijn uit minstens 20 betalende deelnemers die Pairi Daiza allemaal op dezelfde dag bezoeken en dient er vooraf gereserveerd te worden. Alle deelnemers moeten zich tegelijk aan de ingang van het park melden en zich samen aanbieden in het restaurant (zie het aangegeven uur in de reservatiebevestiging).

3. Groepsreservaties

 • 3.1. Hoe reserveren ?

Pairi Daiza aanvaardt enkel geschreven reservaties (fax of e-mail), die op het reservatieformulier werden ingevuld. Er wordt van de groepen verwacht dat zij per bezoekdag en per groep een verschillend formulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar op onze website (www.pairidaiza.eu) of op aanvraag (+ 32 68 250 833/846). Om te kunnen genieten van het « groepstarief » moet de reservatie minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdag worden ingediend.

 • 3.2. Bevestiging van de reservatie

De reservatie wordt definitief van zodra deze schriftelijk bevestigd wordt door Pairi Daiza. Op de dag van het bezoek biedt de groepsverantwoordelijke zich aan bij de « kassa groepen » met het bevestigingsformulier in zijn/haar bezit. Groepen die dit document één week voor de gereserveerde bezoekdag nog niet ontvangen hebben, dienen de Reservatiedienst van Pairi Daiza te contacteren (+ 32 68 250 833/846).

4. Reserveren van enkel toegangstickets

 • 4.1. Ontvangst van de tickets ter plaatse

De verantwoordelijke biedt zich op de dag van het bezoek aan bij de « kassa groepen», hij/zij moet in het bezit zijn van het bevestigingsformulier. Hier krijgt de verantwoordelijke het aantal gereserveerde toegangstickets en de nodige informatie voor het bezoek. Vervolgens vergezelt hij/zij de groep aan de toegangscontrole.

 • 4.2. Ontvangst van de tickets vooraf

Uw tickets moeten minstens 10 werkdagen voor uw bezoek gereserveerd worden, met het exacte aantal deelnemers. Alle tickets dienen 5 werkdagen voor het bezoek betaald te zijn. De tickets worden via aangetekende zending of via e-mail verzonden na ontvangst van uw betaling. Er is geen terugbetaling mogelijk bij annulatie of vermindering van het aantal deelnemers.

5. Reservatie van maaltijden

De reservatie van maaltijden moet minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdatum gebeuren. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. (zie punt 2). Er wordt slechts één menukeuze aanvaard voor de hele groep. Pairi Daiza bevestigt de reservatie schriftelijk en vermeldt het te betalen voorschot, dit bedraagt 50% van het totaal te betalen bedrag (zie punt 11). Pairi Daiza behoudt zich het recht om de reservatie te annuleren indien het te betalen bedrag, vermeld in de bevestiging, niet binnen de bepaalde termijn werd gestort. Bij ontvangst van het voorschot wordt de reservatie als definitief aanvaard. Om de kwaliteit te kunnen garanderen moet Pairi Daiza minstens 3 werkdagen voor de bezoekdatum in het bezit zijn van een schriftelijke bevestiging (brief, fax, e-mail) van het aantal eters.

6. Reservatie van een animatie

De reservering van de animaties (geleid bezoek, pedagogische animatie) moet minstens 10 werkdagen voor de bezoekdatum in ons bezit zijn. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. (zie punt 2). Pairi Daiza bevestigt schriftelijk de reservatie. Hierbij wordt u in kennis gesteld van het te betalen voorschot, dat 50 % bedraagt van het totale bedrag (zie punt 11). Een gids omkadert maximum 25 deelnemers. De uren vermeld in de bevestigingsbrief zijn indicatief. Deze worden bevestigd tijdens het onthaal, op de dag van uw bezoek. In geval van wijzigingen wordt u vóór het bezoek per e-mail op de hoogte gebracht. Als de groep zich te laat aanmeldt op de afgesproken plaats, wacht de gids maximum 15 minuten. Het bezoek wordt bijgevolg niet verlengt.

7. Reservatie van natuurklassen

Pairi Daiza bevestigt schriftelijk de reservatie. Hierbij wordt u in kennis gesteld van het te betalen voorschot, dat 50 % bedraagt van het totale bedrag (zie punt 11). Pairi Daiza behoudt zich het recht om de reservatie te annuleren indien het te betalen bedrag, vermeld in de bevestiging, niet binnen de bepaalde termijn werd gestort. Bij ontvangst van het voorschot wordt de reservatie als definitief aanvaard. Voor het “gewoon” onderwijs dienen er minimum 10 leerlingen deel te nemen aan een natuurklas. Voor het bijzonder onderwijs moeten er minimum 6 leerlingen deelnemen per natuurklas.

8. Reservatie van Giftcards

Een groep heeft de mogelijkheid om Giftcards van een vast bedrag te bestellen (minimum 10 EUR en maximum 50 EUR per Giftcard). Deze Gitcards kunnen in alle shops en horecapunten in Pairi Daiza gebruikt worden. De totale waarde van alle giftcards dient minstens 7 werkdagen voor uw bezoek betaald te zijn. Het aantal en de waarde kan niet aangepast worden op de dag van uw bezoek. De Giftcards zijn geldig vanaf de dag van uw bezoek tot en met de laatste dag van het seizoen. Alle niet gebruikte Giftcards (volledig of gedeeltelijk) kunnen niet terugbetaald worden.

9. De groep bestaat uit minder deelnemers dan voorzien

Indien er op de dag van het bezoek minder deelnemers aanwezig zijn dan het gereserveerde of bevestigde aantal, zijn volgende voorwaarden geldig:

 • 9.1. Betaling van de maaltijden

Pairi Daiza aanvaardt een afwijking van maximum 3 maaltijden in verhouding tot het aantal dat werd gereserveerd. De niet gebruikte maaltijden die de 3 overschrijden worden volledig betaald. Ter herinnering: het aantal gereserveerde maaltijden moet minstens 3 werkdagen voor de bezoekdatum schriftelijk (brief, fax, e-mail) meegedeeld worden.

 • 9.2. Terugbetaling van de niet genuttigde en vooraf betaalde maaltijden

Het verschil tussen de vooraf betaalde maaltijden en het bevestigde aantal dat ten laatste 3 werkdagen voor de bezoekdatum werd meegedeeld, wordt terugbetaald via overschrijving. Pairi Daiza aanvaardt een afwijking van maximum 3 maaltijden in verhouding tot het aantal dat werd gereserveerd. De niet genuttigde maaltijden die de 3 overschrijden worden niet terugbetaald. Ter herinnering : het aantal gereserveerde maaltijden moet minstens 3 werkdagen voor de bezoekdatum schriftelijk (brief, fax, e-mail) meegedeeld worden (terugbetaling vanaf minimum 20 betalende deelnemers).

 • 9.3 Betaling van de natuurklassen.

Het aantal leerlingen dient schriftelijk (e-mail/fax) bevestigd te worden, ten laatste 3 werkdagen voor de datum van het bezoek. Op de dag van het bezoek aanvaardt Pairi Daiza nog een maximaal verschil van 3 leerlingen t.o.v. het bevestigde aantal, rekening houdend met een miniumum aantal van 10 betalende leerlingen (of 6 betalende leerlingen, voor het buitengewoon onderwijs). Vanaf de vierde afwezige leerling blijft het integraal bedrag van de natuurklassen per deelnemer verschuldigd.

 • 9.4 Terugbetaling van de natuurklassen voor op voorhand betaalde deelnemers.

Pairi Daiza aanvaardt een verschil tot 3 leerlingen ten opzichte van het bevestigde aantal (laatste wijziging, via e-mail/fax, ten minste 3 werkdagen voor de datum van het bezoek). Een minimum van 10 betalende leerlingen (of 6 betalende leerlingen voor het buitengewoon onderwijs) is vereist om recht te hebben op een terugbetaling. De terugbetaling van het eventueel verschil tussen de op voorhand betaalde reservatie en het bevestigd aantal deelnemers, ten minste 3 werkdagen voor de datum van het bezoek, zal per overschrijving verricht worden na de dag van het bezoek.
In het geval van een meerdaagse natuurklas zal geen enkel terugbetaling mogelijk zijn als de leerlingen ook de volgende dagen afwezig zijn.

10. De groep bestaat uit meer deelnemers dan voorzien

Als er op de dag van het bezoek meer deelnemers zijn dan voorzien, betaalt de verantwoordelijke de bijkomende toegangen en/of de maaltijden aan de “kassa groepen”. Hij/Zij krijgt dan het aangepaste en correcte aantal tickets. Wat de maaltijden betreft, zal Pairi Daiza alles in het werk stellen om het extra aantal deelnemers in de meest optimale omstandigheden te ontvangen. Pairi Daiza kan echter het gekozen menu en de beschikbare plaatsen niet garanderen.

11. Annuleren

De annulatie moet minstens 3 werkdagen vóór de bezoekdatum in het bezit zijn van Pairi Daiza. De annulatie moet schriftelijk gebeuren (fax, e-mail). De datum vermeld op de fax of e-mail dient als bewijs. Voor iedere niet geannuleerde reservatie - of indien de groep niet komt opdagen op de afgesproken datum - worden de maaltijden en/of animaties volledig aangerekend samen met administratieve onkosten die 30 € bedragen.

 • 11.1. Annulatie na betaling van voorschotten

Voorschotten worden in volgende verhouding terugbetaald: Meer dan 20 werkdagen vóór de bezoekdatum : 100 % Tussen 19 en 3 werkdagen vóór de bezoekdatum : 50 % Vanaf 3 werkdagen voor de dag van het bezoek wordt het voorschot niet terugbetaald en worden de gereserveerde maaltijden/ animaties en natuurklassen volledig gefactureerd. Er wordt bovendien een bedrag van 30 € aangerekend voor administratieve onkosten.

 • 11.2. Annulatie na betaling van maaltijden, animaties en natuurklassen

De maaltijden, animaties en natuurklassen worden in volgende verhouding terugbetaald : Meer dan 20 werkdagen vóór de bezoekdatum : 100 % Tussen 19 en 3 werkdagen vóór de bezoekdatum : 50 % Vanaf 3 werkdagen vóór de bezoekdatum : 0 % Er wordt bovendien een bedrag van 30 € aangerekend voor administratieve onkosten.

12. Wijzigingen en annulering door de verkoper – Overmacht

Indien het Etablissement, voor de begindatum van het bezoek, een van de essentiële prestaties van het verblijf (overnachting of toegang tot het park) niet langer kan uitvoeren wegens een externe gebeurtenis die het niet kan verhelpen en die geen overmacht is, dan brengt het Etablissement de Klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via e-mail en stelt het een wijziging van de reservering aan hem voor. De Klant heeft dan de mogelijkheid om: • de ontbinding van zijn reservering te vragen, zonder boete noch kosten en met volledige terugbetaling, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die tot het Etablissement wordt gericht binnen een termijn van twintig dagen, te tellen vanaf de aanvankelijk overeengekomen begindatum van het verblijf; of • de wijziging die door het Etablissement is voorgesteld, te aanvaarden.

De Klant communiceert zijn keuze zo snel mogelijk schriftelijk aan het Etablissement. Indien het Etablissement, tijdens het verblijf van de Klant, een van de essentiële prestaties van het verblijf niet kan uitvoeren om een andere reden dan overmacht, dan stelt het Etablissement aan de Klant voor om, in de mate van het mogelijke, de niet-uitgevoerde prestatie op dezelfde of een latere datum te vervangen door een gelijkaardige prestatie. Indien de diensten en niet-essentiële prestaties van het Etablissement worden beperkt vanwege slechte weersomstandigheden, omstandigheden met betrekking tot de planten of dieren, werken of elk geval van overmacht, dan heeft de Klant geen enkel recht op een terugbetaling of verplaatsing van de prestatie. Indien het Etablissement door overmacht wordt belet om zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, dan worden de verplichtingen van het Etablissement automatisch opgeschort en kan het Etablissement door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering. Gebeurt zo’n externe gebeurtenis die tegelijk niet te voorzien en onoverkomelijk is, dan schenkt het Etablissement aan de Klant een tegoedbon die met de waarde van het aanvankelijk geboekte verblijf overeenstemt en die de niet-uitgevoerde prestatie voor een uiterste datum moet vervangen, naargelang van de beschikbaarheden. Worden als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, of algemene of interne sociale acties, medische, gezondheids-, veiligheids- en klimatologische omstandigheden die een risico voor de activiteit van het Etablissement of zijn klanten vormen, of elk publiek bevel om de activiteiten van het Etablissement te sluiten of beperken, om welke reden dan ook.

13. Betalingsmodaliteiten

13.1. Storting van het te betalen bedrag (toegangsbewijzen, maaltijdbiljetten en voorschotten)

Het te betalen bedrag moet worden gestort op het rekeningnummer van Pairi Daiza met vermelding van de naam van de groep, de datum van het bezoek en het reservatienummer:

 • VOOR BELGIË: op het rekeningnummer BELFIUS IBAN: BE28 0682 3698 0020 - BIC: GKCCBEBB

 • VOOR FRANKRIJK: op het rekeningnummer BNP Paribas Nord de France IBAN FR76 3000 4023 2300 0111 5598 778 – SWIFT: BNPAFRPP

 • 13.2. Betaling aan de kassa

De groepsverantwoordelijke betaalt het totaal bedrag aan de kassa “groepen”. Pairi Daiza aanvaardt volgende betalingsmiddelen: euro’s, betaalkaarten (Bancontact, Mistercash), kreditkaarten (Visa, MasterCard). Er wordt slechts één enkele betaling voor de hele groep aanvaard. Scholen worden verzocht het geld van de verschillende klassen op te halen en in één keer te betalen aan de kassa.

 • 13.3. Een factuur vragen

Groepen die een factuur wensen te ontvangen dienen dit aan te geven op het reservatieformulier. De verantwoordelijke van de groep dient dit ten laatste te melden aan de kassa “groepen”, vooraleer de kassierster heeft afgerekend. De betaalde factuur wordt via e-mail of per post opgestuurd.

 • 13.4. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant te betalen aan onze sociale zetel. Zonder afbreuk te doen aan schadevergoedingen, zal elke niet betaalde som op zijn vervaldag van rechtswege vervolgd worden, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 40 € als schadevergoeding, conform het artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, er geldt ook een rente van 1% per maand.