Het welzijn van dieren bevorderen

Malee - Pairi Daiza

Het welzijn van dieren bevorderen

De Pairi Daiza Foundation heeft als doelstelling om natuurgebieden te beheren en te beschermen. Er kunnen op deze manier habitats ontstaan waar bedreigde diersoorten zich thuisvoelen en kunnen uitgezet worden.

De gebieden die we beschermen en beheren:

  • Bevatten een onvervangbare en bedreigde biodiversiteit
  • Bevinden zich in België of het buitenland
  • Maken herkolonisatie door met uitsterven bedreigde diersoorten mogelijk
  • Kunnen ook dienen als uitzetgebied voor onze herintroductieprogramma's

Deze beschermingsmaatregelen zijn essentieel om natuurlijke herkolonisatie, door inheemse diersoorten, mogelijk te maken.

Tegen 2020 willen we:

Bijdragen aan het beheer en de bescherming van sites in België en het buitenland, met een totale oppervlakte van 10.000 hectare, en zo ruimte creëren voor herkolonisatie door inheemse diersoorten. Deze projecten streven er ook naar om de socio-economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen te bevorderen, door bijvoorbeeld eco-toerisme of door duurzame landbouw te steunen.

De bescherming, het behoud en de rehabilitatie van habitats

Forêt

De bescherming, het behoud en de rehabilitatie van habitats, met het oog op een natuurlijke herkolonisatie van soorten

Naast de pedagogische rol die bestaat uit het het tonen van de wonderen van de biodiversiteit en het sensibiliseren van de bezoekers, wil de Pairi Daiza Foundation verder gaan en de natuur teruggeven wat ze ons geschonken heeft, door herintroductieprogramma's uit te werken die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het programma moet een positief effect hebben op het ecosysteem, zonder andere dieren of de omgeving schade toe te brengen. De gevolgen van de herintroductie moeten aanvaardbaar zijn voor de verschillende actoren in de samenleving. De financiële en menselijke kost moet redelijk zijn in verhouding tot het voordeel dat het oplevert.

De dieren waar we rond werken zijn:

  • De diersoorten in Pairi Daiza die we kunnen voorbereiden op een herintroductie in het wild.
  • Dieren die volgens de IUCN ten minste als "kwetsbaar" geklassificeerd zijn.
  • Diersoorten die belangrijk zijn voor het voortbestaan van lokale gemeenschappen.

Tegen 2020 willen we:

Herintroductieprogramma's uitwerken voor de zoogdieren uit de "terre des Origines", de Ringstaartmaki's van Nosy Komba, de vissen van "La Porte des Profondeurs" en de roofvogels uit ons roofvogeldorp. Deze projecten gaan hand in hand met de bescherming van natuurlijke habitats en de strijd tegen stroperij en ontbossing.

Om op lange termijn succesvol te zijn en om ervoor te zorgen dat onze projecten aanvaard worden door de lokale bevolking zal ieder herintroductieprogramma in samenwerking gebeuren met de lokale gemeenschappen, door hen te sensibiliseren en hen de positieve economische gevolgen ervan te laten zien.

Het herintroduceren in natuurlijke biotoop

L’Ara de Spix – Pairi Daiza

Het herintroduceren van planten- en diersoorten in hun natuurlijke biotoop

"We kunnen niet langer tolereren dat dieren in kooien worden gestopt en gewoonweg in leven worden gehouden. Dierentuinen hebben de verantwoordelijkheid om de specifieke noden van elk dier dat ze huisvesten te kennen en ze dienen deze dieren in een zo geschikt mogelijk verblijf te huisvesten" (M. Hutchins).

De Pairi Daiza Foundation is zich bewust dat het leven in dierentuinen effect kan hebben op het gedrag van dieren. We analyseren dit gedrag door het te beschrijven, te meten en te kwantificeren en stellen vervolgens oplossingen voor om de dierenverblijven te verrijken. Het is niet voldoende om de dieren "afleiding" te bieden, maar de verzorgers en wetenschappers dienen samen een zo geschikt mogelijke habitat te ontwikkelen.

Onze onderzoeken hebben eveneens betrekking op het beschermen van bedreigde diersoorten door remedies te ontwikkelen tegen ziektes en door de reproductie van deze dieren te bevorderen. Deze onderzoeken zijn het resultaat van een samenwerking tussen onze verzorgers en universiteiten of onderzoekscentra.

Tegen 2020 willen we:

  • Aan andere Europese dierenparken richtlijnen kunnen geven, gebaseerd op concrete zaken die in Pairi Daiza verwezenlijkt werden, om de leefomgeving van de dieren te verbeteren.
  • Actief deelnemen aan de strijd tegen dodelijke ziektes bij olifanten.

Wetenschappelijk onderzoek steunen

Recherche scientifique

Wetenschappelijk onderzoek steunen

Onze "Jardin des Mondes" wil een plek zijn waar mensen verschillende culturen kunnen ontdekken.

Door erfgoed te restaureren en via het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen wil de Pairi Daiza Foundation het grote publiek laten kennismaken met de verschillende culturele rijkdommen van onze planeet.

De eerste oproepen voor projecten zullen in juli op onze website gepubliceerd worden.

Lijst van dieren die op een peter/meter wachten